Startsida  |  2017-04-28

 

 

Kontakt


 

Startsida Bin och biodling Biodling där du bor Om SBR Forum Bibutiken Medlemsservice Bitidningen Utbildning Information Länkar

 

Skatteregler

Alla specialbestämmelser för beskattning av biodling togs bort vid en stor skattereform som genomfördes 1991. Sedan dess beskattas biodling enligt allmängiltiga skatteregler.

 

Här följer en översiktlig beskrivning över dessa regler. Mer detaljerade uppgifter kan du få av Skatteverket, som har en bra hemsida, bra broschyrer och personal som gärna svarar på frågor.

 

I Sverige råder principen, att alla inkomster skall beskattas och de delas in i tre olika slag:

  • Tjänst/anställning (här ingår även hobbyverksamhet)
  • Näringsverksamhet (företag)
  • Kapital

 

När det gäller en biodlare, så är det framför allt hobby och näringsverksamhet som är aktuella och det finns idag ingen skarp gräns där emellan. Skattemässigt har det heller ingen större betydelse, eftersom reglerna säger att överskott skall beskattas, oavsett om det är hobby eller näringsverksamhet.

 
Beskattning av hobbybiodling

För en småskalig biodlare ligger det närmast till hands att betrakta det som en fritidssysselsättning och skall då beskattas som en hobby. Om då biodlingen något år ger ett ekonomiskt överskott, säger reglerna, att det skall tas upp till beskattning. Med överskott menas att inkomsterna överstiger utgifterna. De år det inte blir något överskott, behöver du inte deklarera eller fylla i några skatteblanketter för din biodling. När du bestämmer överskottet skall du räkna med alla utgifter du har för att bedriva din biodling. Ett gott råd är att spara kvitton och fakturor i en pärm, i cirka fem år, så kan du visa vilka utgifter du haft, och att föra anteckningar över dina inkomster.

Det finns ännu inga register där skattemyndigheten kan se hur många bikupor du har.

 

Beskattning av biodling som näringverksamhet

Om biodlingen bedrivs i en något större skala, dvs är varaktig och med vinstsyfte, är det att betrakta som näringsverksamhet – i regel enskild firma. Ekonomiskt sett är det ingen nackdel, men ställer större krav på administration. Du måste sköta dina papper enligt god bokföringssed, upprätta årsbokslut, och deklarera som enskild firma.

 

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor 

Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår. För att du ska kunna bli befriad får din försäljning inte heller ha varit större än 30 000 kronor något av de två närmaste föregående beskattningsåren. 

 

Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017

Om skyldigheten att betala moms uppkommit före den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna. 

 

Företag som inte kan få befrielse

Om du redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte få befrielse.

 

Hur blir jag befriad?

Om ditt företag/biodling inte redan är momsregistrerat så är du automatiskt befriad om du inte kommer över beloppsgränsen 30 000 kronor under året.

För att du ska kunna få befrielse får du inte heller ha kommit över beloppsgränsen  30 000 kronor de två senaste åren. Befrielsen gäller tidigast från den dag Skatteverket beslutar om befrielse.


Har jag avdragsrätt för ingående moms om jag är befriad?

Huvudregeln är att du inte kan göra avdrag för ingående moms om du är befriad. 

Utförligare information finns att läsa på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

 

Skaffa information!
Glöm inte att du är ansvarig för att du har rätt information. Skaffa dig information på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, eller på skatteupplysningen 0771-567 567. Det går också bra att besöka eller kontakta ditt servicekontor.


Sveriges Biodlares Riksförbund  -  Borgmästaregatan 26  -  596 34 Skänninge  -  Telefon 0142- 48 20 00  -  E-post: sbr@biodlarna.se

Plusgiro: 86 85-0  -  Bankgiro: 413 - 6149  -  Org nr 82 30 00-1391  -  Momsnr/VAT nr SE823000139101

Bankgironummer för betalning av medlemsavgift: 512-7113 (Membit)

Adressändring