Kurs Godkänd biodlare

2018-01-23

I Bitidningen nr 1 2018 skrev jag att kurser, som kan ge möjlighet att utses till godkänd biodlare, kommer kunna erbjudas under 2018. Anledningen till detta är att de förändringar avseende godkänd biodlare, som Jordbruksverket tidigare aviserat, inte kommer genomföras för närvarande. Detta framgick av ett brev som Jordbruksverket skickade till bland annat biodlarorganisationerna i november 2017.

I det brevet stod det även att Jordbruksverket har haft kontakt med Näringsdepartementet om att bisjukdomsförordningen behöver ändras. Eftersom det tar tid har verket bedömt att det därför är lämpligt att ändå göra vissa ändringar i de föreskrifter som finns idag. De ändringar som nämndes innebär bland annat att:
– smittförklaring på församlingsnivå för amerikansk yngelröta tas bort och ersätts av zoner
– andra prov för amerikansk yngelröta än kakprov blir möjliga
– det införs bestämmelser för trakékvalster

Den 15 januari skickade Jordbruksverket sitt föreskriftförslag till dess referensgrupp för att ge möjlighet att lämna synpunkter. Enligt min bedömning innebär förslaget stora förändringar, såväl i förhållande till det nu gällande regelverket som i förhållande till de förändringar som Jordbruksverket angav i sitt brev i november 2017.

Huruvida Jordbruksverkets föreskrifter om bisjukdomar kommer se ut som förslaget, och när de nya regler kommer träda i kraft, kan jag inte säga för närvarande. Mot bakgrund av detta har jag beslutat att inte boka in dagar för kurs godkänd biodlare förrän Jordbruksverket har fattat beslut om föreskrifterna och jag vet vad som kommer att gälla.

Ovan nämnda information har skickats till alla SBR:s biodlardistrikt, och så snart regelverket är på plats kommer jag åter skicka brev till alla distrikt samt se till att information kommer läggas ut på SBR:s hemsida.

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
preben.kristiansen@biodlarna.se

OBS. Från 1 februari är min e-postadress preben.kristiansen@jordbruksverket.se eftersom bihälsokonsulenttjänsten flyttas från SBR till Jordbruksverket.