Bihälsa, samverkan

Projektet är ett samarbete med flera centrala aktörer inom svensk biodling.

Målet är att i samband med ikraftträdandet av de regler som följer av Djurhälsolagstiftningen höja kompetensen hos svenska biodlare.

Kompetensen kan nivå-anpassas och syftar till att motsvara biodlarens omfattning av biodling.

Projektet syftar vidare till att skapa förståelse för sambandet mellan god djurhållning, ett aktivt förebyggande hälsoarbete, hög vinteröverlevnad och god skörd från bisamhället.

Genom projektets bredd ska också biodlare som idag står utanför föreningsgemenskap och/eller samtidigt inte har sina bin registrerade på korrekt sätt kunna nås.

Om projektet vid utvärdering betecknas som lyckat kan konceptet överlämnas till någon eller några aktörer för fortsatt arbete med under projektet identifierade och uppkomna frågor.