Kommittén för biavel och bihälsa

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén för biavel och bihälsa.

Pierre Atterling, ordförande 
pierre.atterling@biodlarna.se  
070 –  652 63 46

Johan Wallin, ledamot,
wallin_j@hotmail.com 0706 34 14 55

Klas-Olof Olsson, ledamot,
ko.ohlsson@outlook.com  0705 76 40 06

Karina Karlsson, adjungerad,
karina.karlsson@biodlarna.se 0142 48 20 04

Bert Thrybom, adjungerad
bert@insemtech.se

 

 

Övergripande syfte

att samverka med avelsföreningarna, i landet, med målet att ge medlemmarna tillgång till friskare och mer lättskötta bin samt att med hjälp av bihälsokonsulten minska smittspridning och motverka varroaförekomst och bekämpa andra bi-relaterade sjukdomar.

Vårt mål:
Administrativt medverka till driften av parningsstationerna.
Verka för att fler lokala och regionala parningsplatser upprättas.
Stimulera informations- och kursverksamhet om avel och drottningodling.

Det krävs ett lagarbete för att vi skall kunna förbättra våra bistammar vilket sker ihop med distrikt, biodlarföreningar och enskilda biodlare. En bra målsättning är att varje biodlarförening bedriver drottningodling.

Avelsarbetet i landet drivs av enskilda biodlare och av de fyra avelsföreningarna, Buckfast, Carnica, Ligustica och Nordiska biet. Respektive avelsföreningar har sina olika projekt, som är speciella för just den rasen.

Vi ska verka för att med åtgärder för en god bihälsa, god hygien och hög kvalitet, profilera den svenska biodlingen samt att inga restsubstanser kommer i svensk honung eller svenskt vax.
Kommittén kommer tillse att aktuellt informationsmaterial finns tillgängligt, i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida. Kommittén medverkar i utbildningar och konferenser inom biavel och bihälsa.

 

Minnesanteckningar 2018 01 14

Yngeluppflyttning

Drottningodling

Bihälsoplan

På gång i Kommiten för biavel och bihälsa

På gång i 2018 01 14