Kommittén för yttre miljö

Kommitténs ansvarsområde är den yttre miljön utanför bikupan. Här ingår omgivningens påverkan på bina i form av födotillgång och inverkan av bekämpningsmedel, fysisk åverkan på samhället av vilda djur eller människor och all samhällelig aktivitet av betydelse för biodlingen.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén för yttre miljö:

Lasse Hellander, ordförande      
lars.hellander@biodlarna.se 
   070 – 216 33 90

Björn Dalbäck, ledamot
bjorn.dahlback@biodlarna.se  0760- 35 66 46

Eva Gustavsson, ledamot
eva@lodilo.com   073 423 29 21

Organisatorisk uppbyggnad i förbundet

Distriktsansvariga för angrepp på bisamhällen är utsedda eller utses snarast.

Långsiktiga mål för kommitténs arbete
 • Ökad förståelse för pollineringens betydelse
 • Samma regler för full ersättning av förlorade samhällen i hela Sverige
 • Ökad förståelse för pollinerarnas krav på blommande växter under hela säsongen
 • Ökad förståelse för pollinerarnas krav på en giftfri miljö
 • Införandet av ett biregister
 • GMO-policy avseende både GMO-grödor och RNA för varroabekämpning

 

Konkret uppdrag från förbundsstyrelsen utifrån den senaste verksamhetsplanen
 • Jobba med frågan beträffande skador och skadegörelse på bisamhällen.
 • Sprida kunskap till allmänhet, politiker och myndigheter om bin och biodling – speciellt om de teman som kommittén arbetar med
 • Bidra till förbundets utbildningskoncept med information om kommitténs ämnesområden
 • Verka för förbättrade kontaktytor för eko-biodlare
 • Ökad ansträngning att skapa av ett modernt och fungerande registreringssystem avseende uppställningsplatser för bisamhällen, d.v.s. ett biregister. Påverkan krävs både på beslutsfattare och biodlare.
Arbetsformer
 • Lobbying mot departementet riksdagen i birelaterade miljöfrågor. om glyfosat i form av skrivelser, ev. besök
 • Initiera och förankra av de tre riksdagsmotionerna från mp-ledamöter i övriga partier
 • Pressmeddelanden i aktuella frågor vid lämpliga tillfällen.
 • Debattartiklar i mån av behov och möjlighet
 • Remissyttranden efter möjlighet till Jordbruksverket angående ny föreskrift om ”Statens jordbruksverks föreskrifter om bekämpning av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster”
 • Bevaka och lämna underlag till uppdatering av webbplatsen
 • Skriva artiklar till Bitidningen
 • Följa inrapporteringen från medlemmarna för att se trender
 • Delta i utvärdering av vaxanalyser och ev. andra undersökningar
 • Delta i intressebevakningen internationellt och särskilt inom EU
 • Medverka vid nationella och internationella möten, konferenser, utbildningar och andra evenemang