Kommittéer/Råd och intressebevakning

Förbundet ska arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras, samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.

Vidare ska Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. Ett sätt att utveckla många olika arbetsområden samtidigt är att förbundet organiserar detta arbete i kommittéer och arbetsgrupper.

Kommittéer/Råd:

Kommittén för bihälsa

Kommittén för drottningodling och biavel

Kommittén för kvalitetsfrågor

Kommittén för näringsbiodling

Utbildningsråd

Intressebevakning