Kommittén för kvalitetsfrågor

Kommittén har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för information, utbildning, materialframställning och projekt avseende kvalitetsfrågor i vid bemärkelse. Målsättningen med kommitténs arbete är att profilera och marknadsföra den svenska biodlingens produkter för god hygien och hög kvalité.

Under de senaste åren har kommittén arbetat med och implementerat ett nytt honungsbedömningsreglemente, nya bedömningskort både pappers- och webbaserade. Under 2020 har detta arbete slutförts. I och med den nu pågående pandemin kan föreningarnas bedömningskommittéer, under 2020, använda sig av både det nya systemet och det tidigare.

Du som har kvalitetsrelaterade frågor kan givetvis kontakta någon i kommittén, så behandlas dessa frågor under kommande möten om det inte är frågan om akuta frågeställningar. Dessa ställs direkt till kommittén.

I kommitténs ansvarsområde ingår att bl.a. att ansvara för frågor angående

Livsmedelslagstiftning
Honungsbedömningsreglemente 2020
Bihusesyn
Säker honung
Biodlarnas etiketter
Förpacknings och etikettregler
Kvalité och hygien i din biodling
Bin i tätort
Ekologisk honung
Varumärkesfrågor

Honung
Honung är en ren naturprodukt som bina ”tillverkat” av den nektar de hämtat i blommor. Vid sina blombesök utför bina också pollinering av växterna genom att flytta pollen mellan blommorna. Honungens smak och färg avgörs av vilka blommor som bina besökt. I honung finns också pollen från blommorna. Huvuddelen av honungen består av olika sockerarter och cirka 20 procent vatten. Därutöver finns över 200 ämnen i små mängder. Ny svensk forskning visar att bina tillsätter sina egna mjölksyrabakterier i honungsproduktionen vilket har bidragit till honungens goda rykte men mjölksyrabakterierna finns inte längre levande i mogen honung.
Oftast är honung en blandning från många olika sorters blommor men den förekommer även i mer eller mindre ren form från en sorts blommor, så kallad sorthonung. Vill du se en beskrivning av några vanliga honungssorter, tryck här.
Kvalitetskommitténs verksamhet syftar till att genom utbildning och information stärka den svenska honungens image som en högkvalitativ produkt som tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning och med omsorg om miljö och djuromsorg.

Livsmedelssäkerhet – Honungsbedömning – Bihusesyn – Sigill Biodling
Allmänheten har krav på livsmedlens kvalité bland annat var de kommer ifrån, innehåll, hur livsmedlet hanterats, ur djuromsorgssynpunkt, och så vidare. EU, riksdag och regering har därför fastställt lagar och förordningar som den som producerar livsmedel måste följa. Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för livsmedelstillsynen medan länsstyrelserna i praktiken utövar livsmedelstillsynen. Lagar och förordningar som styr livsmedelshanteringen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Inom Biodlarna har länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå för att kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. Syftet med honungsbedömningen är i första hand pedagogisk – erfarna biodlare kan lära mindre erfarna hur honungen skall behandlas. Varje biodlarförening genomför årligen bedömning av medlemmars honung. Denna bedömning ska ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente. Godkänd honungsbedömning är också ett krav för att få köpa den välkända etiketten.

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, till exempel HACCP, ISO, med flera. Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Bihusesynen innebär att biodlaren genomför en egenkontroll att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Inom handeln utvecklas krav på livsmedel som går utanför lagstiftningen bland annat avseende spårbarhet, djuromsorg, med mera samt en oberoende kontroll av att livsmedelsproducenter bedriver verksamhet i enlighet med fastställda regler och dokumenterar sin verksamhet. På allt fler livsmedel ställer handeln krav på de livsmedel som skall säljas via butik att de är certifierade.

För att möta dessa krav har IP Sigill Biodling utvecklats i samverkan mellan  bl.a. Biodlarna och Sigill Kvalitetssystem AB . De biodlare som vill ha en oberoende kontroll (certifiering) kan ansluta sig till IP Sigill Biodling. IP Sigill Biodling innebär att man dels har en egenkontroll som följer dels Bihusesynen och dels Sigill Biodling Handbok och checklista. Den som ansluter sig till certifieringssystemet deltar också i de revisioner som krävs vid en anslutning och vid en fortsättning i systemet. Denna kontroll är en tredjepartskontroll av ett oberoende av staten certifierat kontrollorgan, till exempel Kiwa Certifiering eller Smak Certifiering AB.

Information om IP Sigill Biodling finns på:

https://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERINGBIODLING/HJALPMEDEL/STODMATERIAL-SIGILL-BIODLING/

Förbundet har tecknat avtal med Sigill Kvalitetssystem AB om förmånlig årsavgift. Uppge att du är medlem i förbundet när du ansluter dig till IP Sigill Biodling! OBS! Denna rabatt omfattar även den årliga avgiften till Sigill Kvalitetssystem. Kostnaderna för tredjepartsrevisionerna ligger utanför överenskommelsen.

Branschriktlinjer
Från 1 jan 2006 gäller en EU-förordning om hygienfrågor, förordning (EG) nr 852/2004 om hygien. Enligt denna kan en bransch utarbeta så kallade branschriktlinjer för hur medlemmarna inom branschen kan uppnå de krav som lagstiftningen ställer. Biodlarna har lämnat förslag till Livsmedelsverket på branschregler som skall gälla för biodlingsbranschen. Dessa blir vägledande både för biodlarna och kommunernas miljökontor för tillsynen av biodling som bedrivs som näringsverksamhet.

Ett av Sveriges äldsta varumärken är SBR-etiketten. Etiketten uppfattas av de flesta som en garant för svensk honung av hög kvalité. Biodlarna vill slå vakt om varumärkets höga värde och därför finns etikettbestämmelser för hur man får använda SBR-etiketten. De biodlare som önskar använda etiketten och uppfyller kraven för detta han beställa etiketter från Biodlarna kansli i Skänninge. Formulär för beställning av etiketter finns här.

Vax och andra biprodukter i biodlingen
Utöver honung producerar bina också vax, kittvax, bigift, pollen och drottninggelé.

Kvalitetssamordnare i distrikten – Kvalité och hygien i din biodling
Information och utbildning är viktiga för att sprida och upprätthålla god kunskap om kvalitetsfrågorna. I alla distrikten finns en kvalitetssamordnare med uppgift att tillsammans med distriktsstyrelsen svara för utbildning och information i livsmedelsfrågor. kommittén har ansvaret för att bistå distrikten i deras arbete med dessa frågor.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i kommittén.

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta en kontakt på telefon.

Sammankallande:
Ingmar Wahlström

0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ledamöter:
Anders Lignell
0706-202357
anders.p.lignell@gmail.com

Elisabeth Wilhelmsson
rosellplast.ab@telia.com

Per Lundblad
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Carin Ström
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Petra Varenhed
070-235 41 53
petrasbikupa@gmail.com

Adjungerade:

Ann-Sofie Alfsdotter,
0142 – 48 20 09
ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se

Lennart Johansson
0142 – 48 20 10
lennart.johansson@biodlarna.se