Biprodukter – Kvalitet

Gruppen har inom de ramar förbundsstyrelsen fastställer ansvar för information, utbildning, materialframställning och projekt avseende kvalitetsfrågor i vid bemärkelse. Målsättningen med arbetet är att profilera och marknadsföra den svenska biodlingens produkter för god hygien och hög kvalité.

Under de senaste åren har arbete med att implementera ett nytt honungsbedömningsreglemente och nya bedömningskort (både i pappers- och digital form) genomförts.

Har du kvalitetsrelaterade frågor kontakta någon av nedanstående så behandlas dessa frågor så snart det är möjligt.

I ansvarsområdet ingår att bl.a. att ansvara för frågor angående:

Livsmedelslagstiftning
Honungsbedömningsreglemente
Bihusesyn
Säker honung
Biodlarnas etiketter
Förpacknings och etikettregler
Kvalité och hygien i din biodling
Bin i tätort
Ekologisk honung
Varumärkesfrågor

Honung
Honung är en ren naturprodukt som bina ”tillverkat” av den nektar de hämtat i blommor. Vid sina blombesök utför bina också pollinering av växterna genom att flytta pollen mellan blommorna. Honungens smak och färg avgörs av vilka blommor som bina besökt. I honung finns också pollen från blommorna. Huvuddelen av honungen består av olika sockerarter och cirka 20 procent vatten. Därutöver finns över 200 ämnen i små mängder. Ny svensk forskning visar att bina tillsätter sina egna mjölksyrabakterier i honungsproduktionen vilket har bidragit till honungens goda rykte men mjölksyrabakterierna finns inte längre levande i mogen honung.
Oftast är honung en blandning från många olika sorters blommor men den förekommer även i mer eller mindre ren form från en sorts blommor, så kallad sorthonung.

Förbundets verksamhet syftar till att genom utbildning och information stärka den svenska honungens image som en högkvalitativ produkt som tagits fram i enlighet med gällande lagstiftning och med omsorg om miljö och djuromsorg.

Livsmedelssäkerhet – Honungsbedömning – Bihusesyn
Allmänheten har krav på livsmedlens kvalitet bland annat var de kommer ifrån, innehåll, hur livsmedlet hanterats, ur djuromsorgssynpunkt, och så vidare. EU, riksdag och regering har därför fastställt lagar och förordningar som den som producerar livsmedel måste följa. Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för livsmedelstillsynen medan länsstyrelserna i praktiken utövar livsmedelstillsynen. Lagar och förordningar som styr livsmedelshanteringen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Inom Biodlarna har länge funnits en honungsbedömning på föreningsnivå. Syftet med honungsbedömningen är i första hand pedagogisk – erfarna biodlare kan lära mindre erfarna hur honungen skall behandlas. Varje biodlarförening genomför årligen bedömning av medlemmars honung. Denna bedömning ska ske enligt Biodlarnas honungsbedömningsreglemente. Godkänd honungsbedömning är också ett krav för att få köpa den välkända etiketten.

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalitet, t ex HACCP, ISO, med flera. Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn.  Bihusesynen innebär att biodlaren genomför en egenkontroll att lagar och förordningar som berör biodlingen följs.

Inom handeln utvecklas krav på livsmedel som går utanför lagstiftningen bland annat avseende spårbarhet, djuromsorg, med mera samt en oberoende kontroll av att livsmedelsproducenter bedriver verksamhet i enlighet med fastställda regler och dokumenterar sin verksamhet. På allt fler livsmedel ställer handeln krav på att de livsmedel som skall säljas via butik är certifierade.

Branschriktlinjer
Från 1 jan 2006 gäller en EU-förordning om hygienfrågor, förordning (EG) nr 852/2004 om hygien. Enligt denna kan en bransch utarbeta så kallade branschriktlinjer för hur medlemmarna inom branschen kan uppnå de krav som lagstiftningen ställer. Biodlarna har lämnat förslag till Livsmedelsverket på branschregler som skall gälla för biodlingsbranschen. Dessa blir vägledande både för biodlarna och kommunernas miljökontor för tillsynen av biodling som bedrivs som näringsverksamhet.

Ett av Sveriges äldsta varumärken är Biodlarnas burketikett. Etiketten uppfattas av de flesta som en garant för svensk honung av hög kvalité. Biodlarna vill slå vakt om varumärkets höga värde och därför finns etikettbestämmelser för hur man får använda Biodlarnas etikett. De biodlare som önskar använda etiketten och uppfyller kraven för detta kan beställa etiketter från Biodlarna kansli i Skänninge. Formulär för beställning av etiketter finns här.

Vax och andra biprodukter i biodlingen
Utöver honung producerar bina också vax, kittvax, bigift, pollen och drottninggelé.

Kvalitetssamordnare i distrikten – Kvalité och hygien i din biodling
Information och utbildning är viktigt för att sprida och upprätthålla god kunskap om kvalitetsfrågor. I alla distrikt finns en kvalitetssamordnare med uppgift att tillsammans med distriktsstyrelsen ansvara för utbildning och information i livsmedelsfrågor.

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att ingå i gruppen

Önskar ni kontakt med någon i kommittén, skicka gärna ett mail eller alternativt ta kontakt via telefon.

Sammankallande:
Ingmar Wahlström

0709-92 93 30
ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Ledamöter:
Anders Lignell
0706-202357
anders.p.lignell@gmail.com

Elisabeth Wilhelmsson
rosellplast.ab@telia.com

Per Lundblad
072-560 15 01
per.lundblad@biodlarna.se

Carin Ström
072-387 07 42
carin.strom@biodlarna.se

Petra Varenhed
070-235 41 53
petrasbikupa@gmail.com

Adjungerade:

Anette Irebro, kanslichef
0142 – 48 20 03
anette.irebro@biodlarna.se