Ny skrift från Jordbruksverket: Blommor för bin – buskar och träd

2024-02-07

Honungsbin attraheras mer av vissa växter än andra för sitt födointag. I den nya skriften, Blommor för bin – buskar och träd, finns en närmast komplett sammanställning om olika arters attraktionskraft på honungsbin. Inte mindre än 372 busk- och trädarter finns graderade i en betygsskala efter värdet som biväxt. För vissa arter finns även attraktionskraften på humlor och solitärbin angivna i tabellen. Vidare framgår även pollenfärg, nektarflöde, sockerinnehåll och dragpotential för ett stort antal buskar och träd.

Sammanställningen är en uppföljare till skriften Blommor för bin – örter, som kom ut 2022. Publikationens syfte är att öka kunskapen om växter för bin. Med god kunskap om växter kan biodlaren välja optimal uppställningsplats.  Lantbrukare kan bidra till ett rikt odlingslandskap genom att vid träd- och buskröjning spara viktiga arter för våra pollinatörer. Även trädgårdsamatören kan i sin egen trädgård förbättra mångfalden för pollinatörer genom att odla nektar- och pollenrika växter så att det finns ett kontinuerligt drag under hela säsongen.

Publikationen kan laddas ner gratis på Jordbruksverkets hemsida: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo242.html