Binas hälsa är hotad

2018-11-02

Sveriges Biodlares Riksförbund är kritiska till Jordbruksverkets beslut om nya ​föreskrifter till skydd mot Amerikansk yngelröta, Varroa och andra bisjukdomar.
​- Skyddet mot spridning av sjukdomarna blir sämre, aveln mot bättre bin kommer att försvåras ​​och risken för ökad dödlighet hos bisamhällena ökar, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

-Vi önskar också mer tidsenliga föreskrifter, men de förenklingar och förbättringar som Jordbruksverket beslutat om drunknar i otydligheter och direkta försämringar för våra medlemmar, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Antalet biodlare i Sveriges alla län har glädjande ökat markant under de senaste åren. De regler som nu Jordbruksverket föreslår ökar dessvärre risken att de nya biodlarna köper bin med sjukdomar. Inte bara SBR (Biodlarna) var kritiska till den nya föreskriften när den var ute på remiss. Bland annat förordade flera länsstyrelser, som operativt hanterar sjukdomar hos honungsbin, andra lösningar.

– Vi hade hellre sett att man väntat till 2021 med ändringarna, då kommer ändå de nya djurhälsodirektiven från EU att kräva omarbetningar. Nu får vi inrikta oss på att få till moderna bestämmelser i beredningen inför den ändringen, säger ordförande Monica Selling.

Ordförande menar också att Biodlarna (SBR) är nöjda med att Jordbruksverket lyssnat till den kritik som förbundet framfört och ändrat en del från det tidigare förslaget. Men fortfarande finns ändringar vi är mycket kritiska mot.
​Den förändring som kommer att märkas mest för biodlare är att kravet på besiktning av bisamhällen i samband med flytt av samhällen i många fall kommer att försvinna.

– Jordbruksverket föreslår att biodlarna själva ska bekosta laboratorieprov på samhällena före flytt eller försäljning. Man lägger kostnader och ansvar på den enskilda biodlaren, det är inte acceptabelt säger Monica Selling.

Sveriges Biodlares Riksförbund vill nu ha en dialog med Jordbruksverket hur allt ska bli klart inför våren när bisäsongen börjar.

– Vi och våra 270 lokala biodlarföreningar, avelsföreningar, m fl behöver snabbt få möta Jordbruksverket för information om hur vi ska stödja våra medlemmar och föreningar i tillämpningen av de nya reglerna. Vi ställer nu omfattande krav på Jordbruksverket. Landets samtliga Bitillsynsmän ska utbildas både i de nya bestämmelserna och eventuella tolkningar av dessa. På samma sätt behöver Jordbruksverket nå alla biodlare med tydliga instruktioner för de nya reglerna, menar Monica Selling.

– Det här kommer troligen till leda ett stort antal inbjudningar till Jordbruksverket, att förklara och berätta om de nya reglerna för våra distrikt och lokala föreningar. Är det verkligen det de vill lägga tid och resurser på?

Våra medlemmar vill följa bestämmelserna och då måste Jordbruksverket ge dem förutsättningar för det, säger Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Bakgrund:
I Sveriges Biodlares Riksförbunds (SBR) yttrande tar vi perspektivet för den genomsnittliga biodlaren i Sverige. Förbundet representerar 99 % av landets organiserade biodlare. Biodlarna, SBR har uppfattningen att den nya förordningen kommer att försämra det förebyggande skyddet mot Amerikansk Yngelröta som är en fruktad och dödlig sjukdom hos bisamhällen. Idag måste i princip alla bisamhällen besiktas och tillstånd utfärdas innan de flyttas. Därmed hittas smittade samhällen och flytt av dessa förhindras. Med den nya förordningen tas den rutinen bort och i många kommuner kommer det att bli fritt att flytta sina samhällen hur och vart man vill inom Sverige.

Vid frågor kontakta:
​För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund 
​mobilnr: 073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

Björn Dahlbäck, ledamot för Sveriges Biodlares Riksförbund 
mobilnr: 0760-35 66 46, bjorn.dahlback@biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 13 900 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.
Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.
För mer information www.biodlarna.se