Biodlarnas projekt inom Stödet till biodlingssektorn

2024-03-15

”Sveriges Biodlares Riksförbund – i det följande benämnd Biodlarna- är en politiskt, religiöst och etniskt obunden ideell organisation som bygger på frivilligt, individuellt medlemskap. Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.”

Texten ovan är hämtad från våra stadgar och finns även med i den beslutade Verksamhetsplanen 2024. Biodlarnas verksamhet finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter. Därutöver söker förbundet årligen ekonomiskt stöd via ”Stödet till biodlingssektorn” för viss del av verksamheten, främst utvecklingsprojekt.  Stödet söks via Jordbruksverket och är ett stöd inom EU’s jordbrukspolitik.

”Stödet till biodlingssektorn” lämnas för åtgärder som genererar kollektiv nytta för biodlingssektorn. Syftet med stödet är att bidra till bättre villkor för biodlingen så att produktionen av honung och andra biodlingsprodukter kan öka och produkterna kan säljas till bra priser, vilket tillsammans stärker näringen. Stödet ska också stärka sektorns konkurrenskraft och öka antalet yrkesbiodlare.

Processen för projektarbetet är att förbundsstyrelsen beslutar om föreslagna projekt att söka medel till. En beskrivning av vad projektet syftar till, vilket mål organisationen har med projektet och hur projektet kommer att fortleva efter projekttidens slut anges i projektansökan. En projektledare och ekonomiansvarig utses för resp projekt och en detaljerad projektbudget skickas med ansökan. Därefter ska Jordbruksverket besluta om ansökan och vilka eventuella ekonomiska medel som kan godkännas.

Projektåret påbörjas 1 januari och avslutas 31 december. Under projektåret ska verksamheten genomföras och kostnader som uppkommer i projektet ska utbetalas. När projektåret är slut sammanställs samtliga kostnader i resp projekt och skickas in till Jordbruksverket som ska ge sitt godkännande om kostnaderna motsvarar det som angetts i projektbudgeten. När Jordbruksverket godkänt kostnaderna utbetalas de beslutade medlen till förbundet.

Det avslutande momentet i projekten är att projektledaren ska skriva en slutrapport, där ska beskrivas vad som är gjort i projektet, om projektet nått syfte och mål, hur projektresultatet har rapporterats i olika forum under året och en utvärdering av projektarbetet.

För år 2024 har Biodlarna ansökt om, och fått, beviljade medel för att kunna genomföra följande projekt:

Internationellt arbete

Projektet ska skapa förutsättningar för en bra omvärldsbevakning med syfte att utveckla och förbättra svensk biodling genom att aktivt delta i internationella och nordiska samarbeten. Alla internationella kontakter är nödvändiga och ger oss kunskap och påverkansmöjligheter om biodlingens situation globalt när det gäller bihälsa, honungsmarknaden och frågor kring lagstiftning. I projektansökan ingår även förberedande arbete inför världskongressen Apimonida 2025 som hålls i Köpenhamn.

ISO – Internationellt och svenskt standardiseringsarbete

Som enda biodlingsorganisation i de nordiska och baltiska länderna är det viktigt att delta i detta arbete för att vi ska kunna sälja våra produkter på internationell marknad enligt samma regler som övriga länder. Om vi inte är med och bevakar riskerar våra svenska produkter att hamna utanför de regelverk som beslutas.

Bihälsa samverkan, år 3

Projektet är ett flerårigt samarbetsprojekt mellan centrala aktörer inom svensk biodling. Målet är att höja kompetensen och kunskapen hos svenska biodlare avseende praktiskt bihälsoarbete. Detta görs både genom framtagandet av den gemensamma bihälsoplattformen friskabin.se och det nya utbildningsmaterialet i bisjukdomar och förebyggande bihälsoarbete. Projektet genomför också insatser som främjar samverkan mellan olika aktörer i branschen gällande bihälsofrågor och praktiskt bihälsa samt anordnar utbildningsdagar, fältförsök med mera.

Apiscandia 2024

Apiscandia är en internationell biodlarkonferens som vänder sig till biodlare och allmänhet för att informera om biodling i flera nivåer och intresseområden. För att marknadsföra svensk honung anordnas föreläsningar och workshops som mer vänder sig till konsumenter och biodlare som vill lära mer inför sin marknadsföring av honung och övriga biprodukter. I ansökan står Biodlarna även som projektägare för Svenska Bins del i projektet för att stötta deras organisation.

Svärmtelefon & Svärmkarta

Projektet avser att vidareutveckla Svärmtelefonen som är en befintlig tjänst för allmänhet, kommuner och skadedjursbekämpare att enkelt komma i kontakt med en lokal, erfaren biodlare i händelse av svärmande bin. Svärmkartan ska vara ett verktyg för att biodlare ska kunna förutse när risken för att bin svärmar ökar, att samla data för att kunna förstå binas svärmlust bättre samt att visualisera inringda samtal grafiskt på en karta tillsammans med exempelvis väderdata m m. Insatsen ska främja bihälsa genom att undvika eventuell smittspridning med anledning av förvildade bin samt visualisera en helhetsbild för att underlätta proaktiva åtgärder.

Utbildningprojekt för alla biodlare, år 3

Projektets syfte är att skapa fortbildningar för biodlare inom efterfrågade områden samt uppdatera befintligt utbildningsmaterial. I projektet kommer också en digital plattform skapas, där utbildningsutbudet är samlat, lättillgängligt och kvalitetssäkrat.

Honungslandet

Biodlarna står som projektägare för Svenska Bins ansökan av detta projekt för att stötta deras organisation. Projektets mål är att skapa ett verktyg där biodlare coachas i marknadsföring med fokus på smakprovningar, biodlarna får ett verktyg som stöttar dem i att hålla provningar och prata smak med sina kunder. Personliga möten med kunder och kunskapsspridning är ett kraftfullt verktyg som marknadsföring. Svenska Bin vill genomföra detta projekt i samarbete med Biodlarna som har kontakten med biodlarna, Honungskollen som har bra material till biodlare/konsumenter samt med Biodlingsföretagarna som har kontakten med yrkesbiodlarna.

Säker honungshantering

Projektet syftar till att sprida kunskap och kontroll om livsmedelssäkerhet och livsmedelshantering för primärproducenter inom biodling. Bihusesynen, Honungsbedömningsreglementet och Säker honungshantering kommer att utvecklas utifrån de fastställda Branschriktlinjerna och ska hjälpa biodlare under olika faser av biodlingen att säkerställa uppfyllanden av lager, regler och god praxis. Marknaden har utvecklats och därmed har flera biodlingsprodukter tillkommit, och efterfrågats, såsom kakhonung, flytande honung, pollen och propolis, regelverken måste då uppdateras

Drift/uppstart av parningsstationer och parningsplatser

Projektet ska samordna och fördela stöd till nationella parningsstationer och parningsplatser som drivs av avelsgrupperna i landet. Motsvarande projekt har genomförts sedan 2009 och är fortfarande en förutsättning för att biavel ska kunna utvecklas och växa i Sverige.

Flera bra och lovande arbeten sker inom avelsgrupperna när det gäller bl a varroaresistens och utrensningsmetoder. Samtidigt måste övriga goda egenskaper såsom svärmtröghet, honungsproduktion och temperament finnas.

Parningsstationer och parningsplatser med sina olika verksamheter behövs också för att fortsatt säkerställa ren avel hos de olika rasgrupperna och i förlängningen ge lokala biodlare lättskötta och friska bin till rimliga priser

Tack vare att ekonomiskt stöd till avelsarbetet inom alla avelsgrupper skett kontinuerligt, har gott avelsarbete kunnat ske och kommer att fortsätta.

Honung – analys och smak

Ännu inte beslutat av Jordbruksverket (2024-03-11)