Bina behöver hjälp nu!

KRAV FRAMFÖRT VID ALMEDALEN 2013-06-05

Under flera år har det rapporterats om minskande bimängder. De senaste veckorna har det åter kommit rapporter om mycket hög vinterdödlighet både i Sverige och utomlands. I Sverige har vi i år hela 22% vinterförluster och tappet för den svenska binäringen är minst sagt märkbart. Vilken annan näringsgren inom lantbruket hanterar ett avbräck i djurbeståndet i den storleksordningen? För en yrkesbiodlare med 300 samhällen innebär det en förlust av bin till ett värde av ca 150 000 kronor och
totalt för Sveriges samtliga biodlare ca 225 miljoner kronor.
För en biodlingsföretagare är detta förödande för lönsamheten men de största förlorarna är vi alla då frukt och bärodlingar, lantbruket och den biologiska mångfalden är helt beroende av pollinerande insekter. Pollineringen ger även stor effekt på tillgången av lingon, blåbär, skogshallon, björnbär osv. som både djur och människor är intresserade av.
FN (UNEP) har tagit tag i frågan genom att i början av juni hålla en konferens om problemet. Europeiska och amerikanska forskare kan inte se någon enskild anledning till problemet utan tror att det beror på en kombination av fyra olika saker

Dessa är:

 •  Sjukdomar och framförallt Varroakvalster. Ett litet kvalster som suger ”musten” ur bina och försvagar samhällena så att de kan duka under eller angripas av andra sjukdomar. Bekämpningsåtgärder finns men kvalsterna börjar anpassa sig till vissa av dem. Nya bekämpningsalternativ och resistenta bin behövs.
 •   Bekämpningsmedel.
  Ett antal bekämpningsmedel i lantbruket innehåller bifientliga substanser, t.ex. pyretroider mot jordloppor och rapsbaggar. På tapeten är också de så kallade Neonikotinoiderna som används för att beta utsädet. De har i laboratorieförsök visat sig kunna påverka bina så att de får sämre orienteringsförmåga.
 •  Bristande kunskaper hos biodlare
  Vi biodlare måste skaffa oss bättre kunskaper om hur vår näring påverkas av förändringarna i landskapet och inom andra näringar och vad vi kan göra för att möta detta. Det behövs fler utbildningsinsatser.
 •  Bristande biodiversitet
  Kanske viktigaste frågan för närvarande är den utbredda effektiviseringen av jordbruket som lett till att kantzoner och småytor med vilda blommor försvunnit. Det behövs fler sorters pollen och nektar producerande växter i vårt landskap för att bina ska ha en bra chans att klara sig. Ensidig pollentillgång har visat sig kunna sätta ner binas vitalitet. Det hastar med åtgärder som ger mer pollen och nektarproducerande växter. 

  Vi uppskattar det ökade anslaget till det s.k. Nationella honungsprogrammet som regeringen aviserat, men det krävs mer insatser.

  – Vi vill se att Sverige utnyttjar de möjligheter som EUs nya jordbrukspolitik ger för att stödja pollinerande insekter och mer pollen- och nektarproducerande växter i såväl jordbruks- som skogslandskapet.

  – Vi vill se att frågan om uppdatering av bisjukdomsförordningen prioriteras upp så att den äntligen blir reviderad och så att biodlare som tvingas förinta samhällen pga. sjukdom får en skälig ersättning för detta.

  – Vi vill se en bättre samordning av dessa frågor mellan Departement och myndigheter ansvariga för landsbygds utveckling respektive miljö.

  – Vi vill se en helhetssyn och tidsplan i en samlad aktionsplan för att hjälpa bina!

  Dessa och andra frågor om binas betydelse för oss människor kommer vi att diskutera under vårt

  seminarium i Almedalen den 3 juli (se separat program).

  Marita Delvert

   

  Ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund

  Thomas Dahl

  Ordförande i Biodlingsföretagarna

  Biodlingsföretagarna är en intresseorganisation som representerar Sveriges yrkesbiodlare. Vi skapar arbetstillfällen på landsbygden, våra bisamhällen pollinerar odlade och vilda växter till gagn för den biologiska mångfalden i Sverige och vi producerar honung, vax, pollen m.m.

  Sveriges Biodlares Riksförbund är en obunden ideell medlemsorganisation som arbetar för att utveckla svensk biodling som näring och meningsfull fritidssysselsättning.

  För frågor och ytterligare information

  Thomas Dahl 070 445 24 28

  Marita Delvert 0142 482 008

  Lars Hellander 070 216 33 90 lars.hellander@biodlarna.se

  Förbundsstyrelseledamot SBR