Krav från Biodlarna: Honung ska märkas med ursprungsland

PRESSMEDDELANDE 2017-04-20
”Denna burk innehåller honung från EU och icke EU-länder!”
Texten, som står på många honungsburkar i butikerna, ger ingen vägledning för konsumenten.
Vi kräver att Livsmedelsverket ändrar reglerna för märkning av importerad honung!

Idag ska alla svenska biodlare, oavsett storlek på biodlingen, märka sin honung med svensk honung. Det är rimligt och konsumenterna kan därmed välja att köpa burken, stimulera den biologiska mångfalden och miljön i Sverige. Man kan göra ett aktivt val!

EU har genom beslut gjort det möjligt att använda nationella märkningsregler som lyfter fram det egna landets produkter. Vidare att importerade produkter ska kunna märkas med ursprungsland. Vi har under fyra års tid försökt få Livsmedelsverket (SLV) att följa det EU-beslutet.
Två jordbruksministrar (hittills) har underlåtit att ge SLV i uppdrag att justera märkningsreglerna.
Nu har vi en Livsmedelsstrategi i Sverige där vi har alla möjliga olika sätt ska stödja nationell produktion.

När man köper in, importerar, honung och blandar dessa från flera olika länder och med varierande kvalité, uppstår stora möjligheter till fusk/förfalskningar. Flera länder importerar rissirap och förvandlar detta till en honungsliknande produkt. Stor skicklighet hos dessa företag gör att det är svårt att urskilja vad som är fusk. SLV gör stickprov och hittar också ”fuskhonung”. Konsumenten köper fuskhonung i tron att det är äkta, men får en produkt som saknar de specifika egenskaperna och kvalitéerna som riktig honung har. Man köper ett sött plagiat.

Bifogat detta pressmeddelande, finns en sammanställning över import- och exportvolymer världen över. Där kan man se att Kina är mycket stora exportörer. EU importerar mycket honung, hälften av det kommer från Kina, ca 100 000 ton årligen. Utöver att honungen kan vara falsk, har rester av antibiotika och växtskyddsmedel påträffats i importerad honung.

Vi, Sveriges Biodlare Riksförbund (SBR) kräver tillsammans med Biodlingsföretagarna (BF), att LRF engagerar sig i denna märkningsfråga, detta i en motion till LRFs årsstämma den 30-31 maj i år. Vi hoppas därigenom att kunna påverka myndigheter, tjänstemän och politiker så att importerad honung blir märkt med ursprungsland. Detta ska gälla alla typer av honung, oblandad och blandad import. Italien har genomfört detta med stöd av EUs beslut. Varför inte Sverige?

Vi importerar idag hälften av den honung som konsumeras. Svensk produktion är cirka 4 000 ton och konsumtionen är cirka 8 000 ton. Beräkningarna är gjorda från uppgifter av Jordbruksverket och SLV. Om man köper svensk honung har bina som samlat nektar, pollinerat i Sverige och bidragit till den biologiska mångfalden.

Bina svarar för att 1/3 av värdet på maten är pollinerat. Det är stora belopp när det är frågan om värdet av pollineringen, det är miljardbelopp i värde per år, räknat i konsumentledet.
Jordbruksverket har gått ut med en beräknad siffra på cirka 500 miljoner kronor. Men det är beräknat på grödor som är berättigade till EU-stöd och värdet är grundat på primärproducentens pris, därav det låga värdet.

Om man ser till obalansen mellan konsumtion och produktion av honung, finns ett stort utrymme för att öka biodlingen och honungsproduktionen i Sverige. Allmänheten är intresserade av vilda växter, till exempel blåbär, som kan skördas inom allemansrätten. Privata trädgårdar, cirka 325 000 hektar, har stort intresse av pollinatörer, både honungsbin och solitärbin. Fruktodlare och lantbrukare är också beroende av ett stort antal pollinatörer.

Sveriges Biodlares Riksförbund ökar för åttonde året i rad och har 12 000 medlemmar. Omkring 70 personer från hela Sverige deltar nu i riksförbundsmötet i Hässleholm 22-23 april. Skåne är det största biodlingsdistriktet sett till medlemsantalet.
Sveriges Biodlares Riksförbund arbetar för att utveckla svensk biodling som näring och meningsfull fritidssysselsättning, sprida kunskap om biodling, honungens egenskaper och pollineringens betydelse.

För ytterligare information vv kontakta
Lars Hellander
Styrelseledamot Biodlarna
070-2163390, lars.hellander@biodlarna.se
Anna Ahnér
Kommunikatör hos Biodlarna
0142-48 20 06, anna.ahner@biodlarna.se

Import och export av honung