Stoppa godkännandet av DuPont-Pioneer´s GM-majs 1507 i EU

PRESSMEDDELANDE 2014-01-07
Till 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Landsbygdsdepartementet
103 33 Stockholm
Stockholm 06 januari 2014

Stoppa godkännandet av DuPont-Pioneer´s GM-majs 1507 i EU

Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF) har erfarit att man vid COREPERs möte den 8 januari, kan komma att fatta ett beslut om att genomföra en ”skriftlig process” för ett tillstånd att odla GM-majs 1507. Detta har redan annonserats av den Grekiska ordföranden. Ett sådant förfarande sker då utan debatt och kräver alla medlemsstaters godkännande.
Vi kan inte nog understryka betydelsen av att Sveriges representant den 8 januari röstar emot en sådan skriftlig process. Därefter kan vilket medlemsland som helst föreslå att ärendet tas upp vid AGRI-Councils möte den 27 januari 2014. Även där bör absolut Sverige rösta emot ett godkännande av DuPont-Pioneer´s GM-majs 1507 för odling.
Ett godkännande av DuPont-Pioneer´s GM-majs kommer allvarligt att skada svensk biodling, dels genom att skada våra bin, dels genom att göra honungen oanvändbar som livsmedel. Kravet att stoppa GM-grödor med Bt-toxin gäller i alla sammanhang inom både EU och Sverige.

Bakgrund
Tidigare godkänd GM-majs MON-810 är – på grund av riskerna för icke-målarter – förbjuden i många länder inom EU. Det pollen med Bt-toxin som bina samlar, är skadligt för bina och deras yngel. En mål-art för Bt-toxin är majsmott – inte bin.

DuPont-Pioneer´s GM-majs 1507
• Det nu aktuella DuPont-Pioneer´s GM-majs 1507 är en äldre majs, som producerar betydligt större mängder av Bt-toxin i pollenet än MON-810 (Bacillus thuringiensis (Bt) är en bakterie som har förmåga att producera proteiner som är insekticida. De används ofta för genmodifiering av bland annat majs och bomull).
• Majsplantan 1507 är också konstruerad för att producera insektsgiftet Cry1F. Detta insektsmedel har dock aldrig genomgått den riskbedömning som krävs för insektsmedel!!
Forskare som vill bedriva oberoende forskning om effekterna av Cry1F, har vägrats tillgång till referensmaterial av patentinnehavarna.
• Tillgänglig forskning tyder dessutom på synergi/samverkan mellan Bt-toxin och Nosema. (Nosema ceranae är en parasit som lever på bin och anses vara en starkt bidragande orsak till populationsminskningen av bin), vilket ytterligare ökar riskerna).
• Majsen 1507 är konstruerad för att producera PAT-protein som gör växten tolerant mot bekämpningsmedel (herbicider=ogräsmedel) som innehåller glyfosinat.
Herbicidtoleranta växter ökar användningen av herbicider/ogräsmedel i jordbruket, vilket i sin tur resulterar i ”gröna öknar” för bin i sitt födosökande. Bin söker på allt som blommar, även under kulturgrödor. Denna effekt är tydlig i de länder som använder många hebicidtoleranta grödor.

Odling av GM-grödor ger förorenade produkter från biodlingen. Det gäller inte bara honungen utan även pollen och vax, vilket förstör marknadsmöjligheterna för biodlare, särskilt regionalt, lokalt och för ekologiska.
Mot bakgrund av ovanstående förväntar vi oss att landsbygdsminister Eskil Erlandsson agerar via sina representanter för binas och biodlingens bästa genom att stoppa godkännandet av DuPontPioneer´s GM-majs 1507 för odling.

Marita Delvert
Ordförande Sveriges Biodlares Riksförbund Ordförande
marita.delvert@biodlarna.se
Thomas Dahl
Biodlingsföretagarna
th.dahl@spray.se

För ytterligare information:
Lasse Hellander
Ansvarig för Bi-miljö i SBRs förbundsstyrelse
lars.hellander@biodlarna.se
070 216 33 90