Mark- och miljödomstolen upphäver beslut om användande av förbjudet växtskyddsmedel

2019-04-02

Biodlarnas överklagan har  gett resultat. Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel. – Vi, Sveriges alla biodlare, känner idag stor glädje över domslutet! Ett klokt beslut som värnar både miljö och människor, säger Monica Selling, förbundsordförande Sveriges biodlares riksförbund.

I slutet av december 2018 meddelande Kemikalieinspektionen att de beslutat om att ge nöddispens för Svenska Betodlarna ekonomisk förening att, enligt bestämmelser i EU:s växtskyddsmedelsförordning, använda det förbjudna växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.

Beslutet överklagades av Sveriges biodlares riksförbund  och  bland annat av Naturskyddsföreningen.  Svenska Betodlarna ekonomisk förening och Kemikalieinspektionen motsatte sig detta och Svenska Betodlarna ekonomisk förening begärde att överklagandena skulle avvisas.

Enligt ett pressmeddelande från Mark- och miljödomstolen har de idag meddelat dom i målet och kommit fram till att det inte funnits förutsättningar för att ge dispens för användande av Gaucho WS 70. Domstolen har bl.a. beaktat storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, risken för skador på bin och andra pollinerande insekter samt den försiktighetsprincip som råder inom miljörätten och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för dispens. Kemikalieinspektionens beslut har därför upphävts och domstolens tidigare beslut om inhibition fortsätter att gälla. Av domen framgår också att  domstolen har bedömt att Naturskyddsföreningen och övriga klagande har haft rätt att överklaga.

– Domen som idag kommer från Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen är ett bevis på att det finns möjligheter att påverka fattade beslut, säger Monica Selling. Domen ligger helt i linje med den utveckling som hela vårt samhälle måste ta för att avveckla kemikalieanvändningen, menar Monica i en kort kommentar till domen.

Här kan ni läsa mer om domen.

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr:  073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 14 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.
Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.