Vägledning från Jordbruksverket: Hur ska honungsbin och vilda bin kunna samsas om födan?

2023-02-15

Jordbruksverket gav i början av februari ut en vägledning med tips och råd om hur man som biodlare kan minska riskerna för att honungsbin konkurrerar med vilda bin.

Enligt vägledningen är risken för negativ konkurrens mindre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder och vägledningen är till för att ge tips och råd om hur riskerna kan minskas ytterligare.

Pressmeddelandet från Jordbruksverket om vägledningen samt länk till vägledningen hittar ni här.

Björn Dahlbäck, Förbundsordförande Biodlarna:

Jordbruksverket har i sin broschyr lyft en fråga som varit aktuell i flera länder tidigare, eventuell konkurrens mellan honungsbin och solitära bin. Som det framgår i sammanställningen av studier som är utgångspunkten för broschyren saknas kunskap om de direkta förhållandena i Sverige. Vad vi vet är att tätheten av bisamhällen i Sverige är påtagligt lägre än i andra jämförda länder, vilket avsevärt minskar riskerna med skadlig konkurrens. Oaktat detta är de råd som finns i broschyren värda att förhålla sig till. Mitt råd till blivande biodlare är som vanligt, anslut dig till en förening och gå sedan en kurs, gärna i deras regi. Då får du bra råd om uppställningsplatser, m.m. sedan skaffar du eventuellt bin.

För att gynna solitära bin i Sverige handlar det i många fall om behovet av varierande biotoper. Behovet av blommande växter i våra slättbygder och landskap. Vi hoppas Jordbruksverket premierar ersättning till lantbrukare så det finns förutsättningar för områden med varierad blomning även på våra bästa jordar.