Förpacknings- och etikettregler

Med medlemskap i Biodlarna följer möjligheten att använda Biodlarnas honungsetiketter med slingan. Förutsättningen är att gällande Bihusesyn utförts och att ett godkännande från honungsbedömningskommittén på inlämnat honungsprov har noterats på ett underskrivet honungsbedömningsprotokoll som skickats in, direkt från föreningen, till Biodlarnas kansli.

Etiketter
För Biodlarnas medlemmar finns två olika etiketter:
– Biodlarnas burketikett för placering på sidan av konsumentförpackningen och alltid tillsammans med locksäkring.
– Biodlarnas locketikett med locksäkring för placering på locket till konsumentförpackningen tillsammans med egen etikett (OBS – ej tillsammans med Biodlarnas burketikett).

Förpackningar
Biodlaren förbinder sig vid köp av etiketter att endast använda nedan beskrivna godkända förpackningar för livsmedel i kombination med Biodlarnas etiketter till konsumentförpackningar.

-Glasburk, 700 gram (500 ml), 500 gram (360 ml) eller 350 gram (250 ml) med plåt- alternativt plastlock i guldfärgat utförande med tätning. Glasets mantelyta ska vara cylindrisk och i tillräcklig höjd så att etiketten inte skrynklas.
-Plastburk, 350 gram (250 ml), 500 gram (360 ml), 700 gram (500 ml) konisk med vitt plastlock. För koniskt etikett kan vi även erbjuda tryck för 1 kg och 2 kg.

Föreskrifter för etiketter
Biodlarnas etiketters utseende kan i detaljer ändras för att motsvara konsumenternas och handelns krav. Förbundsstyrelsen beslutar om ändringar.
Icke-kristalliserad (nyslungad) honung måste förses med tilläggsetikett ”Nyslungad honung” för att få saluföras med Biodlarnas etikett.

Ingen av Biodlarnas etiketter får användas på konsumentförpackningar vilka innehåller smaksatt honung

Biodlarnas burketikett med locksäkring får kombineras med egen tilläggsetikett på locket. Tilläggsetiketten kan exempelvis vara en förstärkt information av det lokalproducerade, sorthonung eller motsvarande.

Biodlarnas locketikett med locksäkring får kombineras med egen framtagen burketikett. Den egna burketiketten ska märkas med honungens beteckning, namn på producenten, adress eller telefonnummer, nettovikt, förvaringsanvisningar och bäst före datum. Det är alltid livsmedelsproducenten som ansvarar för produkten och att den är märkt så att konsumenten kan reklamera. Regler finns f ö att hämta på Livsmedelsverkets www.slv.se hemsida.

Etikettbeställning
Beställning av etiketter från Biodlarnas kansli görs i första hand via formulär på www.biodlarna.se eller i andra hand på särskild blankett för etikettbeställning.
Godkänt honungsprov med genomförd Bihusesyn ger medlemmen rätt att köpa Biodlarnas etiketter till det pris och utförande som förbundsstyrelsen beslutat.
Påskrivet bedömningsprotokoll måste ha skickats till Biodlarnas kansli från berörd förening.

Biodlarnas burketikett får endast användas i kombination med tillhörande locksäkring som garanterar att inte locket öppnats mellan fyllning av förpackning och konsument. Locksäkringen ska placeras så att del av det hamnar under etiketten.
Etiketter finns till de godkända förpackningarna enligt ovan. Etiketten till plastburken är utformad så att den passar den konade burken (något svängd etikett).

Minimimängd per beställning är 250 st per viktenhet till en extrakostnad av 25 kr. Annars är den normala minimimängden 500 st per viktenhet.
Livsmedel ska vara försedda med s k identifikationsuppgifter. På etiketten finns plats för 3 rader med önskad text. Varje rad består av 30 tecken inkl mellanrum.

Datummärkning
Honungen måste alltid märkas med bäst före datum vid burkningstillfället, vanligtvis 2 år.

 

Önskar du skriva ut reglerna. Klicka här för att hämta reglerna som PDF-fil.