Valrapport

De föreningar som har inloggning till medlemssystemet gör sin valrapportering direkt via medlemssystemet.

Instruktion för hur detta görs finns här.

Föreningar som inte gör sin rapportering i medlemssystemet, gör detta på denna manuella valrapport.

Denna mejlas eller postas till Biodlarnas kansli.
info@biodlarna.se

Biodlarna
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

De val som vi önskar få inrapporterade är följande:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Administratör för medlemssystemet
 • Kontaktperson gällande info från förbund till förening
 • Ombud till distriktsmöte
 • Ersättare till distriktsmöte
 • Övriga styrelseledamöter
 • Utbildningssamordnare
 • Kvalitetssamordnare
 • Avelssamordnare
 • Bihälsosamordnare
 • Honungsbedömningskommitténs ordförande
 • Föreningens hemsideansvarige
 • Näringsbiodlingssamordnare
 • Mentor

Det är av största vikt att alla föreningar har en kontaktperson.

All allmän information från förbundet skickas till den utsedda kontaktpersonen. I första hand görs denna typ av utskick via mejl.

Säkerställ att alla förtroendevalda är medlemmar i förbundet och har betalat sin medlemsavgift för innevarande år.

Valrapporteringen ska vara klar i systemet senast 11 december. Därefter gör distrikten en sammanställning av rapporterade uppgifter. Om ni rapporterar via blankett måste även denna vara oss tillhanda senast 11 december.

Ändra kontaktuppgifter på föreningens hemsida

Tänk också på att ändra era kontaktuppgifter på respektive förenings hemsida. Detta görs inte per automatik om man har gjort en ändring via valrapporten.

Ligger er förenings hemsida under Biodlarnas hemsida, ber vi er ta kontakt med ert distrikts hemsideansvarige för att göra denna uppdatering, se www.biodlarna.se/distrikt.

Val av ombud till distriktsmöte

För val av ombud gäller följande: Biodlarföreningen väljer ett ombud samt en ersättare per påbörjat 20-tal medlemmar, avseende medlemsåret 2022 (gäller ej Kronobergs distrikt som har 2 ombud samt 2 ersättare per påbörjat 20-tal medlemmar).

Ombudsantalet beräknas på antalet medlemmar per 2022-09-30. Nya medlemmar som tillkommer fr.o.m. 2022-10-01 får 2023 som sitt första medlemsår.

Inloggning till medlemsystemet

En person per förening har möjlighet att kvittera ut inloggningsuppgifter till medlemssystemet. Det behöver inte vara en person i styrelsen, men personen måste vara utsedd av styrelsen. Om ni väljer en ny person för detta uppdrag måste den skicka in ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal och få egna inloggningsuppgifter. Kontakta i så fall info@biodlarna.se