Stadgar och styrande dokument

Stadgar

Biodlarnas stadgar antagna vid Riksförbundsmöte i Norrköping 141011, reviderade efter beslut vid RFM 2019

(I stadgarna står bland annat om medlemskap, motioner, riksförbundsmöte, distrikt, föreningar, årsmöte, kallelse och rösträtt.)

Tillämpningsföreskrifter stadgar

Brytdatum föreningar och distrikt

Riktlinjer för valberedningen

Riktlinjer för tillsättande av nomineringsgrupp för val av kommande valberedning

 

Policy

SBR:s riksförbundsmöte och förbundsstyrelse har fastställt ”stadgar” (se nedan), ett antal ”förekommande bestämmelser” (se ovan), samt policy och rekommendationer som är styrande för verksamheten. Vissa av dessa reglerar förbundets verksamhet, vissa gäller för hela organisationen och vissa är att betrakta som vägledning och rekommendationer.

Avelspolicy – fastställd av FS 100313

Bihälsopolicy – fastställd av FS 141206

Upphovsrätt – fastställd av FS 100313

Policy bitidningen – fastställd av FS 100313

GMO-policy RFM 2013

Kommunikationspolicy – fastställd av FS 160521

Förbundets ställningstaganden

 

Förekommande bestämmelser – tillämpningsföreskrifter

Förtjänsttecken – Bestämmelser ang. förtjänsttecken antagna vid Rfm 2013
Ansökan för förtjänsttecken och hedersutmärkelse

Delegationsordning

Honungsbedömningsreglemente

Förpacknings och etikettregler

Uppvaktningsreglemente

Arbetsordning

Resereglemente

Motionsarbetet inom förbundet, lathund

 

Fonder Statuter

Biodlingens Vänner

Göte Palmblads stipendiefond

HF-fonden

Georg Gustafssons fond

 

Övriga dokument

Stadgar NBBC

Bihusesyn 2018

 

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll.

 

Refraktometerinstruktion

Säker honung

Grafiska Profilen