Medlemsförsäkring

Ingår i medlemsavgiften – består av ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Allmänna försäkringsvillkor för Biodlarverksamhet.

Ansvarsförsäkring

Ersättningsbelopp
Ansvar                                        10.000.000
Förmögenhetsbrott                    1.000.000
Rättsskydd                                 5 basbelopp

Självrisk – 10 % av basbeloppet gäller för Ansvar.
Självrisk – 8.000 kr + 20 % av överskjutande kostnader gäller för Rättsskydd.
Självrisk – 50 % av bas beloppet gäller för Förmögenhetsbrott.

Ansvarsförsäkringen avser Biodlarnas biodlarverksamhet samt biodlarverksamhet bedriven av till förbundet anslutna medlemmar, dock inte medlemmar som bedriver yrkesmässig biodlarverksamhet.

OBS! Varje skadetillfälle behandlas och bedöms från fall till fall. Hur ersättningen kommer att utfalla avgörs av Länsförsäkringar. Stäm av mot din egen försäkring (hemförsäkring alt. företagsförsäkring). För mer information, ring expeditionen i Skänninge 0142 – 48 20 00 eller Mathias Rydén, Länsförsäkringar Östgöta tfn 011 – 29 02 13.

Olycksfallsförsäkring

Medlemsförsäkring – gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under möten och sammankomster i Biodlarnas regi (enbart medlemmar).  Vidare omfattas medlemmen under utövande av egen biodlarverksamhet.
Försäkringsvillkor

Ersätttningsmoment                          Ersättningsbelopp

Invaliditetskapital *                            10 prisbasbelopp
Minskar med 5 procentenheter/år fr o m 56 års ålder.

Dödsfallskapital                                   1 prisbasbelopp

Läke-, rese- och tandbehand-           Nödvändiga och skäliga kostnader
lingskostnader.

Merkostnader                                       3,5 prisbasbelopp

Krisförsäkring                                       Ingår

Sveda och värk                                      Ingår

Ärrersättning                                        Enligt tabell.

För 2015 gäller prisbasbeloppet 44.500 kr.

Blankett för skadeanmälan finner du här.

Skadeanmälan skickas direkt till:

Länsförsäkringar AB
Sjuk- och olycksfallsskador
106 50 STOCKHOLM

E-post till personskadeavdelningen : olycksfallsskador-kollektivforsakring@lansforsakringar.se

En separat Biodlarförsäkring (försäkring för bisamhällen) finns det också möjlighet att teckna. Se mer info här.