Medlemsförsäkring

Ingår i medlemsavgiften – består av ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Allmänna försäkringsvillkor för Biodlarverksamhet.

Ansvarsförsäkring

Ersättningsbelopp
Ansvar                                        10.000.000
Förmögenhetsbrott                    1.000.000
Rättsskydd                                 5 basbelopp

Självrisk – 10 % av basbeloppet gäller för Ansvar.
Självrisk – 8.000 kr + 20 % av överskjutande kostnader gäller för Rättsskydd.
Självrisk – 50 % av bas beloppet gäller för Förmögenhetsbrott.

Ansvarsförsäkringen avser Biodlarnas biodlarverksamhet samt biodlarverksamhet bedriven av till förbundet anslutna medlemmar, dock inte medlemmar som bedriver yrkesmässig biodlarverksamhet.

OBS! Varje skadetillfälle behandlas och bedöms från fall till fall. Hur ersättningen kommer att utfalla avgörs av Länsförsäkringar. Stäm av mot din egen försäkring (hemförsäkring alt. företagsförsäkring). För mer information, ring kansliet i Skänninge 0142 – 48 20 00 eller Eva Petersson 0142 – 29 01 31.

Olycksfallsförsäkring
Medlemsförsäkring – gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under möten och sammankomster i Biodlarnas regi (enbart medlemmar). Vidare omfattas medlemmen under utövande av egen biodlarverksamhet.

Försäkringen ersätter:
* medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till           465.000 kr
* behandlings- och läkningstid upp till                            32.643 kr
* tandvårdskostnader upp till                                                       5 år
* kläder och glasögon upp till                                            23.250 kr
* övriga merkostnader upp till                                        139.500 kr
* kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till        46.500 kr
* psykologiskt stöd i krissituation upp till                      23.250 kr
* vanprydande ärr
* vid dödsfall på grund av olycksfall                                46.500 kr

Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år, från och med det år den försäkrade fyller 56 år, men aldrig lägre än 25 procent.

Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

Undantag: Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid försäkringsfallet.

Aktuellt prisbasbelopp finner man här.

Blankett för skadeanmälan finner du här.

Länsförsäkringar AB
Sjuk- och olycksfallsskador
106 50 STOCKHOLM

Kontakta tfn 08 – 588 424 15 vid olycksfall eller vid frågor om anmäld olycksfallsskada.

E-post till personskadeavdelningen : olycksfallsskador-kollektivforsakring@lansforsakringar.se

En separat Biodlarförsäkring (försäkring för bisamhällen) finns det också möjlighet att teckna. Se mer info här.