Medlemsförsäkring

Ingår i medlemsavgiften – består av ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Ansvarsförsäkring

Ersättningsbelopp
Ansvar                                        10.000.000
Rättsskydd                                 5 prisbasbelopp

Självrisk – 10 % av prisbasbeloppet gäller för Ansvar.
Självrisk – 0,2 av ett prisbasbelopp och 20 % av kostnaderna över 0,2 prisbasbelopp gäller för Rättsskydd.

Ansvarsförsäkringen avser Biodlarnas biodlarverksamhet samt biodlarverksamhet bedriven av till förbundet anslutna medlemmar, dock inte medlemmar som bedriver yrkesmässig biodlarverksamhet.

OBS! Varje skadetillfälle behandlas och bedöms från fall till fall. Hur ersättningen kommer att utfalla avgörs av Länsförsäkringar. Stäm av mot din egen försäkring (hemförsäkring alt. företagsförsäkring).
För mer information kontakta, 
Peter Beurling,
Länsförsäkringar
0142-29 01 06 alt peter.beurling@LFostgota.se.

Olycksfallsförsäkring
Medlemsförsäkring – gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under möten och sammankomster i Biodlarnas regi (enbart medlemmar). Vidare omfattas medlemmen under utövande av egen biodlarverksamhet.

Försäkringen ersätter:

  • medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till           10 prisbasbelopp
  • behandlings- och läkningstid upp till                          max 26 veckor
  • tandvårdskostnader upp till                                           5 år
  • kläder och glasögon upp till                                          ½ prisbasbelopp
  • övriga merkostnader upp till                                        3 prisbasbelopp
  • kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till      1 prisbasbelopp  *psykologiskt stöd i krissituation upp till ½ prisbasbelopp
  • vanprydande ärr
  • vid dödsfall på grund av olycksfall                              1 prisbasbelopp

Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet minskas med 5 procentenheter per år, från och med det år den försäkrade fyller 56 år, men aldrig lägre än 25 procent.

Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

Undantag: Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid försäkringsfallet.

Aktuellt prisbasbelopp finner man här.

Blankett för skadeanmälan finner du här.

Länsförsäkringar AB
Sjuk- och olycksfallsskador
106 50 STOCKHOLM

Kontakta tfn 08 – 588 424 12 om försäkrad råkar ut för ett olycksfall eller om du har frågor om en anmäld olycksfallsskada.

E-post till personskadeavdelningen: info.halsa@lansforsakringar.se