Avslutade projekt 2022

VSH-bin i Sverige

Utbildningsprojekt för alla biodlare

Drift/underhåll och uppstart av parningsstationer och parningsplatser

Informations- och utbildningsmaterial för bihälsa och bisjukdomar, en App

Bihälsa, samverkan

 


VSH-bin i Sverige

Projektansvarig: Richard Johansson

Sammanfattning projekt:
Under 6 år har vi i projektet arbetat systematiskt med att mäta och avla på varroaresistens. Vårt huvudfokus har hela tiden varit VSH-egenskapen (Varroa Sensitive Hygiene) men under resans gång har vi även kunnat studera tolerans mot varroa, recapping och även putsbeteende hos bina.

Vi har lärt oss mycket under dessa åren och avelsprogrammet har kontinuerligt uppdaterats och våra metoder förfinats. Hundratals drottningar har passerat igenom avelsprogrammet, ligustica, nordiska bin och en rad buckfastkorsningar har ingått i projektet.

När det sista projektåret nu stänger återstår 55 drottningar som kan utgöra den fortsatta avelsbasen. Goda kontakter mellan avelsintresserade och nya samarbeten har inletts genom detta projekt både inom landets biodlarorganisationer men även med biodlare samt forskare internationellt.

Förutom praktiskt avelsarbete och uppbyggnaden av ett nytt avelsprogram har VSH-projektet bidragit till en stor utbildningsinsats gällande drottningodling, avel och genetik samt diverse metodutbildningar för VSH-screening, kvalsterkontroll mm.

Vi har också hållit årliga insemineringskurser och genom dessa utbildat över 30 inseminatörer som nu kan arbeta vidare med spetsavel. Projektet har också anordnat kalibreringsdagar för att säkerställa fortsatt lika bedömningar vid testning av bisamhällens prestation och då särskilt avseende VSH-egenskapen. Resultat från avelsprogrammet kommer redovisad i VSH-rapporten från 2022 som publiceras efter att projektet slutredovisats.

Läs hela slutrapporten för projektet här.

 

Utbildning för alla biodlare

Projektansvarig: Ann Elgemark

Sammanfattning projekt:
Projektet har etablerat en referensgrupp för vidare utveckling av utbildningsutbudet, undervisningsformat och utbildningsplattform.Utbildningsmaterial har utvecklats om att starta och driva företag samt att utveckla biprodukter och tjänster. Tagit fram information om driftplanering och logistik anpassat för storskalig biodling samt lämpliga skötselprogram för yrkesbiodlingar i olika storlekar och verksamhetsinriktningar.

Därutöver utvecklat utbildningsmaterial om biavel, inseminering och odling av Nordiska biet, Ligustica, Carnica och Buckfastbiet. Projektet har försett biodlare med ökade kunskaper om amerikansk yngelröta, om livsmedelslagstiftningen och bedömningsreglemente för honung samt om sensorisk analys och bedömning av honungskvalitet.

Läs hela slutrapporten för projektet här.

 

Drift/underhåll och uppstart av parningsstationer och parningsplatser

Projektansvarig: Ann Elgemark

Sammanfattning projekt:
Samordning och fördelning av stöd till nationella parningsstationer och parningsplatser som drivs av Nordbi, Carnica, Ligustica samt Buckfast. Dessa parningsstationer och parningsplatser är en förutsättning för att en väl fungerande biavel finns i Sverige med inhemska, friska bin.

Samarbete med ovanstående avelsgrupper för att fastställa ekonomiskt stöd när det gäller arbetet med att säkerställa att Sverige har inhemska, friska bin med goda egenskaper såsom temperament, honungsskörd, svärmtröghet och mycket goda rensningsegenskaper. Resultatet är 1556 utsatta drottningar på de nationella parningsstationerna och 660 utsatta drottningar på parningsplatser. Samarbete sker med de grupper som använder VSH som utrensningsmetod och har god dominans av drönare med önskade egenskaper och brett genetiskt arv.

Läs hela slutrapporten för projektet här.

 

Informations- och utbildningsmaterial för bihälsa och bisjukdomar, en App

Projektansvarig: Vivianne Boman

Sammanfattning projekt:
Ursprungligen att ta fram en App som kompletterade Handboken i bihälsa. Med godkännande från Jordbruksverket ändrades projektet i februari 2022 till att på marknaden söka vilka intressenter som i nuläget finns.

Projektet förkortades och delar av projektpengarna återlämnades till Jordbruksverket. Möjligheten att finna en övergripande App inom kostnadsramen var inte möjlig.

Läs hela slutrapporten för projektet här.

 

Bihälsa, samverkan

Projektansvarig: Richard Johansson

Sammanfattning projekt:
Bihälsa är och har länge varit ett prioriterat område hos biodlarna och dess organisationer.

Under flera år har biodlingens Samverkansråd identifierat angelägna områden för svensk biodling där gemensamma åtgärder kan göras. Bihälsa har då varit ett tydligt exempel på ett sådant område med angelägna behov. I Biodlarnas medlemsundersökning hamnar också bihälsa i topp av ämnen som medlemmar vill lära mer om och som de anser högst prioriterat.

Genom upprättandet av en gemensam bihälsoplattform som förmedlar evidensbaserad kunskap och verifierar rådgivning inom bihälsa tillgodoser vi flera av biodlarnas önskemål och behov. I samband med ikraftträdandet av den nya djurhälsolagstiftningen sker regeländringar och kraven på den enskilde biodlaren kan komma att öka.

Flera kompetenshöjande åtgärder kommer kunna genomföras via plattformen och dessa kan dessutom nivåanpassas efter behov så som storlek på biodling med mera. Genom sidan ska biodlaren få alla de verktyg som den behöver för en god djurhållning, bättre förebyggande sjukdomsarbete och lägre vinterförluster i sin biodling.

I projektets andra fas kommer material börja rullas ut i form av diverse utbildningsprogram både i formen av fysiska medlemsutbildningar men också som webbaserade föreläsningar.

Läs hela slutrapporten för projektet här.