Avslutade projekt 2023

Internationellt arbete
Projektledare:
Leo de Geer

Sveriges Biodlares Riksförbund kommer tillsammans med Norges Birøkterlag och Danmarks Biavlerforening att hålla världskongressen Apimonida i Köpenhamn 2025.

Carin Ström har fortsatt att bevaka våra intressen i BeeLife. Vi har även deltagit i NBBC-möten där de nordiska och baltiska länderna har ett fördjupat samarbete.

ISO-projektet
Projektledare:
Leo de Geer

Under året har det varit ett antal ISO-möten delade mellan tre olika arbetsgrupper för framtagande av ISO-standarder för Pollen, Propolis och Honung. Arbetsgruppen för Propolis börjar bli klar med standarden för Rå Propolis som nu varit ute på en första omröstning till alla världens kommittéer. Nu när Rå Propolis i det närmaste är i mål har vi startat med Propolis extrakt. Pollen och honung har en bra bit kvar i skrivande stund.

Bihälsa, samverkan
Projektledare:
Richard Johansson

Projektet är ett samarbete mellan centrala aktörer inom svensk biodling i frågor som rör bihälsa. Projektet är tänkt att löpa under tre år och finansieras av Jordbruksverket genom det nationella programmet för biodlingssektorn.

Projektet har upprättat en ny gemensam bihälsoplattform genom friskabin.se. Syftet med sidan är att samla evidensbaserad kunskap om bihälsoarbete, rådgivning i bihälsofrågor och att genomföra utbildningsinsatser i den kommande lagstiftningen som berör biodling. Friskabin.se har tagits fram genom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna och Sveriges lantbruksuniversitet med målet att förbättra bihälsan och minska vinterdödligheten av bisamhällen i landet.

Efter projektets slut är målsättningen att denna plattform ska fortsätta fungera som en naturlig kunskapsbas för bihälsofrågor och en mötesplats för biodlare som söker rådgivning inom bihälsa. På sidan kan man läsa om grundläggande bihälsofrämjande åtgärder för all typ av biodling. Man kan lära sig om en rad beprövade förebyggande åtgärder mot sjukdomar samt akuta åtgärder som kan eller ska utföras ifall att smitta konstaterats. Sidan ska också fungera som en källa för nya idéer och innovation inom området och kommer publicera ny forskning och diverse fältförsök med målet att få friska och produktiva bin.

Projektet har under året anordnat en utbildningsdag i Uppsala med referensgruppen för bihälsosamordnarna samt tagit fram en ny studiebok i Bihälsa anpassad för kursverksamhet ute i föreningarna.

Drift-uppstart parningsstationer och parningsplatser
Projektledare:
Vivianne Boman

Biodlarna har sedan 2009 varje år sökt och fått projektmedel för stöd till Sveriges fyra biraser/sorter som bedriver biavel och handhar Parningsplatser och parningsstationer. De fyra biraser/sorter som vi har är Nordbi, Ligustica, Carnica och Buckfast.

Projekmedlet innebär att avel, Parningsstationer och Parningsplatser kan fortsätta att bedrivas och därigenom utveckla och förbättra våra bins egenskaper.

Inför bi-året 2023 har det totalt sett fördelats 1 098 082 kr från projektmedel till stöd för avelsverksamheten.

Beskriva den svenska biodlingssektorn
Projektledare:
Johanna Adolfsson

På uppdrag av Jordbruksverket har projektets syfte varit att sammanställa en rapport om den svenska biodlingssektorn för 2022. Rapporten informerar om branschorganisationerna, om hur många biodlare och bisamhällen som finns i Sverige, total honungsproduktion och andelar svensk honung i den svenska dagligvaruhandeln. Rapporten redogör också för livsmedelskedjornas och dagligvarubolagens sortiment och andelar utifrån svenskt och utländskt ursprung.

I uppdraget fanns även skapandet av en mall för att räkna ut produktionskostnad per kilo honung. Mallen är främst formad för yrkesbiodlare men kan även användas för att räkna ut till exempel enskilda aktiviteters kostnader och inverkan på honungens produktionskostnad.

Honungsanalys pyralider, förstudie
Projektledare:
Johanna Svensson

Vi har under året genomfört en förstudie med syfte att öka förståelsen för om pyralider påverkar pollinerande insekter. En litteraturstudie och förberedande analyser på honung har gjorts. Resultatet kommer att rapporteras under kvartal 1 2024.

Utbildningsprojekt för alla biodlare
Projektledare:
Richard Johansson

Projektet har bland annat haft till uppgift att producera och erbjuda fortbildning för olika områden inom biodling. Projektet ska också arbeta med utvecklingen av mer flexibla och varierande utbildningsformer. Under året har nytt utbildningsmaterial i näringsbiodling och bihälsa tagits fram samt arbetet med en ny digital läroplattform påbörjats. Den digitala utbildningsplattformen Biodlingsakademin kommer samla förbundets utbildningsmaterial och göra det mer lättillgängligt för medlemmarna. Utöver det har arbetet med den nya broschyrserien fortsatt och en del översättningar till engelska gjorts. Projektet har också haft möten med en referensgrupp av utbildningssamordnare, både digitalt och genom en fysisk träff i Skänninge.