Biodlingens Vänner

Ändamål

Biodlingens Vänner är en fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund – Biodlarna, vars syfte är att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling. Fondens medel kommer bland annat från marknadsföringsinsatser och gåvor, och förbundsstyrelsen kan också besluta att tillföra medel vid exempelvis ett överskott vid årsbokslut.

Medel från fonden kan användas för lokal, regional och central verksamhet.

Förvaltning

Fondens medel ska förvaltas på ett långsiktigt och säkert sätt med så god avkastning som möjligt.

Ansvarig för förvaltningen är Biodlarnas förbundsstyrelse.

Redovisning av fondens kapital och på vilket sätt fondmedel använts föregående år skall göras under Riksförbundsmötet.

Principer för utdelning

Medel kan tilldelas åtgärder av utvecklingskaraktär, vilket innebär att de inte ska betraktas som normal föreningsverksamhet utan snarare som extra insatser.

Det strävas efter en jämn fördelning av medel över hela landet.

Den årliga utdelningen kan ske med avkastningen som fonden har genererat under det föregående året, samt med högst 10 % av fondens kapital. Fondens totala belopp får aldrig vara lägre än 7 prisbasbelopp (värdet på prisbasbeloppet för det året då utbetalningen sker). Maximalt kan ett prisbasbelopp delas ut per projektansökan.

Sökande

Sökande kan vara förening, distrikt och riksförbund inom Biodlarna.
Fullständigt medlemskap i Biodlarna är ett krav på samtliga sökanden som aktivt deltar i genomförandet. Ett undantag kan vara externa samarbetspartner som inte är biodlare.

Ansökan

Ansökan om medel från Biodlingens Vänner ska göras skriftligt till Biodlarnas förbundsstyrelse – Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av verksamhetens mål, syfte, genomförande och förväntat resultat. Likaså skall en kostnadskalkyl bifogas, information om eventuell annan finansiering och det senaste bokslutet.

Efter insatsens genomförande ska resultatet inom tre månader skriftligen avrapporteras till förbundsstyrelsen. Ansökan ska inkomma till kansliet senast 10 december varje år.

Beslut om tilldelning/grund för tilldelning

Beslutet om tilldelning fattas av Biodlarnas förbundsstyrelse på ordinarie styrelsemöte, senast 1 april året efter ansökan. För att motverka jäv eller misstanke om jäv ska styrelseledamot som deltar i beslutet inte ha fördel av beslutet, ekonomiska eller lojalitetskopplingar till den som ansöker om medel. Styrelsens beslut går ej att överklaga.

Kansliet förbereder ärendet inför beslut. Vid Riksförbundsmötet redovisas de projekt som erhållit medel ur fonden.

Grundprinciperna för tilldelning är att medlen ska bidra till en stor kollektiv nytta och vara av utvecklingskaraktär. Projektet ska drivas efter ideella principer och inte användas för arvodering av utfört arbete.

Rekvirering av medel

Utbetalning kan ske av maximalt 25% av beviljat belopp vid verksamhetens start för att få likvida medel till den planerade verksamheteten.

Grundregeln är att beviljade medel rekvireras genom insändande av styrkta kopior av verifikationer för faktiska kostnader för insatsens genomförande. Sådan rekvirering kan göras flera gånger under verksamhetstiden. Bristen på kontanta medel kan ofta vara ett hinder för utvecklingsinsatser, varför medel för obetalda fakturor/kostnader kan rekvireras efter beslut från kansliet.

Revision

Fondens verksamhet revideras av förbundets revisorer i samband med revision av Biodlarnas ordinarie förvaltning.

Riksförbundsmötet äger rätten till att kunna förändra reglerna för fonden.

Marknadsföring

Intern central marknadsföring t ex via Bitidningen och Biodlarnas hemsida förutsätts vara kostnadsfri för fonden. Andra direkta marknadsföringskostnader kan betalas av fondmedel.

Ansökan görs på nedanstående blankett som skickas till kansliet i Skänninge.

Fondens upphörande

I det fall ändamålet för fonden blivit svårt att fullfölja ska ansvarig för förvaltningen, Biodlarnas förbundsstyrelse, utreda detta. Om avslut rekommenderas ska beslut om fondens upphörande beslutas av Riksförbundsmötet. Fondens medel förs då över till Biodlarnas verksamhet.

I det fall Sveriges Biodlares Riksförbund har upphört ska fondens medel överföras till Statens Lantbruksuniversitet – SLU – för forskning kring biets påverkan i samhället och biodlingen i Sverige.

Ansökan Biodlingens Vänner

 

För dig som vill stödja Biodlingens Vänner finns mer information på denna sida.