Biodlingens Vänner

Ändamål

Biodlingens Vänner är en intern fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund med syfte att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling.
Medel ur fonden skall kunna utgå för att främja biodlingen genom forskning och utvecklingsverksamhet. Medel skall kunna betalas ur fonden för lokal, regional och central verksamhet. Medel skall också kunna användas för att stödja och upprätthålla en god medlemsservice från central nivå.

Förvaltning

Fondens medel skall förvaltas på ett långsiktigt och säkert sätt med så god avkastning som möjligt. Fondmedlen skall förvaltas på särskilt konto.
Ansvarig för förvaltningen är Biodlarnas förbundsstyrelse.
Förvaltningen skall ske inom ramen för Biodlarnas balansräkning.  Redovisning av fondens kapital och på vilket sätt fondmedel använts föregående år skall göras på Riksförbundsmötet.

Principer för utdelning

Medel kan utdelas till åtgärder som är av utvecklingskaraktär d.v.s. de skall inte kunna betraktas som normal föreningsverksamhet, utan vara en insats utöver det vanliga. En jämn fördelning av medel över hela landet bör eftersträvas.

Förbundsstyrelsen kan även använda medel ur fonden för att skapa kollektiv nytta för biodlingen, t.ex. som egenfinansiering av projekt, marknadsförings-insatser m.m.

Beträffande medel till forskning skall dessa i första hand kanaliseras till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) till forskning kring frågor som relaterar till biodling. Det skall dock vara möjligt för förbundsstyrelsen att bevilja medel ur fonden även direkt till forskning och försöksverksamhet som bedöms ha relevans för en större grupp biodlare.

Den årliga utdelningen får ske med den avkastning som fonden genererat föregående år plus max 10 % av fondens kapital. Fondsumman får aldrig understiga 7 prisbasbelopp (värdet på prisbasbeloppet är året då utbetalning sker). Maximalt delas ett prisbasbelopp ut per projektansökan.

Sökande

Sökande kan vara förening, distrikt och riksförbund inom Biodlarna.
Fullständigt medlemskap i Biodlarna är ett krav på samtliga sökanden som aktivt deltar i genomförandet. Ett undantag kan vara externa samarbetspartners som inte är biodlare.

Ansökan

Ansökan om medel från Biodlingens Vänner skall göras skriftligt till Biodlarnas förbundsstyrelse – Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge. Ansökan skall innehålla en beskrivning av verksamhetens mål, syfte, genomförande och förväntat resultat. Likaså skall en kostnadskalkyl bifogas, information om ev. annan finansiering och senaste bokslut. Efter insatsens genomförande skall resultatet inom tre månader skriftligen avrapporteras till förbundsstyrelsen. Ansökan ska inkomma till kansliet senast 10 december varje år.

Beslut om tilldelning

Beslutet om tilldelning fattas av Biodlarnas förbundsstyrelsen på ordinarie styrelsemöte, senast 1 april året efter ansökan. Styrelsens beslut går ej att överklaga. Kansliet förbereder ärendet inför beslut. Vid Riksförbundsmötet redovisas de projekt som erhållit medel ur fonden.

Rekvisition av medel
Utbetalning kan ske av maximalt 25% av beviljat beloppet vid verksamhetens start för att få likvida medel till den planerade verksamheten.

Grundregeln är att beviljade medel rekvireras genom insändande av styrkta kopior av verifikationer på faktiska kostnader för insatsens genomförande. Resterande belopp utbetalas mot redovisning. Sådan kan göras flera gånger under verksamhetstiden. Bristen på kontanta medel kan ofta vara ett hinder för utvecklingsinsatser. Därför kan, efter beslut i styrelsen, ett alternativ vara att vidarebefordra obetalda fakturor på genomförda insatser direkt till fonden.

Revision

Fondens verksamhet revideras av förbundets revisorer i samband med revision av Biodlarnas ordinarie förvaltning.
Biodlarnass förbundsstyrelse äger rätten till att kunna förändra reglerna.

 

Marknadsföring

Intern central marknadsföring t.ex. via Bitidningen och Biodlarnas hemsida förutsätts vara kostnadsfri för fonden. Andra direkta marknadsföringskostnader kan dock betalas av fondmedel.

Ansökan görs på nedanstående blankett som skickas till kansliet i Skänninge.

Ansökan BV

 

Du som vill stödja fonden Biodlingens vänner kontakta
Ann-Sofie Alfsdotter – ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se

Stöd biodlingens vänner