Göte Palmblads Stipendiefond

Den årliga avkastningen av kapitalet skall användas för utdelning av ett eller flera rese- eller forskningsstipendier åt personer, som ägnar sig åt studier eller forskning, syftande till förbättring av avelsmaterialet bland bin.

Den kan också komma till användning för anskaffande av sådan utrustning, som främjar nämnda syfte och för vars anskaffning medel från annat håll inte är tillgängliga.

Om ränteavkastningen ett år inte fullt utnyttjas för ovannämnda ändamål, skall överskottet överföras till efterföljande år och läggas till då tillgänglig
ränteavkastning.

Stipendiat är skyldig att inkomma med rapport över resa eller forskning, som bekostats med stipendiet.

Medlen får inte användas för att finansiera kongressresor.

Senast 10 december skall ansökan vara inne på kansliet i Skänninge och beslut om utdelning sker senast 1 april året efter.

Ansökan sker på blankett som finns i nedanstående länk:

Ansökan Göte Palmblads stipendiefond

Palmbladsfonden testamentet