Organisation

Riksförbundsmötet

Riksförbundsmötet är Biodlarnas högsta beslutande organ. Riksförbundsmötet består av valda ombud från distrikten och ledamöterna i förbundsstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till riksförbundsmötet med förslag om förändringar och förbättringar i Biodlarnas verksamhet. Läs mer om riksförbundsmötet här.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är Biodlarnas högsta beslutande organ mellan riksförbundsmötena. Styrelsens uppdrag är att planera och genomföra verksamhet enligt den beslutade verksamhetsplanen. Förbundstyrelsen har vanligtvis 10–13 möten per år, varav de flesta sker digitalt. Datum för styrelsemöten återfinns i kalendern som du hittar i högerspalten på denna sida.

Arbetsutskottet – AU

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. AU-mötena hålls vanligtvis 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i kalendern i högerspalten på denna sida.

Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen, som sedan väljs av ombuden vid riksförbundsmötet. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på kandidater till valberedningen. Förslag på styrelse ska presenteras av valberedningen under februari månad det år som riksförbundsmötet genomförs. Förutom förslag på ledamöter tar valberedningen också fram förslag på personer till presidiet vid riksförbundsmötena, samt förslag på förbundets internrevisorer. Uppgifter som kommer in till valberedningen behandlas konfidentiellt.

Sektioner och grupper

Förbundet ska arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras, samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning.

Vidare ska Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. Ett sätt att utveckla många olika arbetsområden samtidigt är att förbundet organiserar detta arbete i sektioner och grupper.