Organisation

Styrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av riksförbundsmötet och är högsta beslutande organ inom Biodlarna mellan riksförbundsmötena. Styrelsen som består av 9 ledamöter (inklusive ordförande) utser kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera/genomföra verksamheter inom olika områden. Förbundsstyrelsen har normalt cirka 10-13 möten per år, varav cirka 6-7 stycken är via telefon.

Arbetsutskottet

AUs uppgift är att bereda ärenden som skall föredras i styrelsen. Mötena i AU hålls normalt 1,5- 2 veckor innan ett styrelsemöte. Datum för AUs möten återfinns i Kalendern.

Valberedning

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen, som sedan väljs av ombuden vid riksförbundsmötet. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på kandidater och det kan göras till vilken person som helst i valberedningen. Förslag på styrelse ska presenteras under februari månad det år som Riksförbundsmötet genomförs, vilket sker under april månad vart annat år. Förutom förslag på ledamöter tar valberedningen också fram förslag på personer till presidiet vid riksförbundsmötena, samt förslag på förbundets internrevisorer. Uppgifter som kommer in till valberedningen behandlas konfidentiellt.

Kommittéer och intressebevakning

Förbundet ska arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras, samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare ska Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. Ett sätt att utveckla många olika arbetsområden samtidigt är att förbundet organiserar detta arbete i kommittéer, arbetsgrupper eller genom specifika bolag.

Riksförbundsmöte

Riksförbundsmötet är Biodlarnas högsta beslutande organ. Det består av ombud från distrikten som väljs på distriktens årsmöte och ledamöterna i förbundsstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till riksförbundsmötet med förslag om förändringar och förbättringar i Biodlarnas verksamhet eller förslag om annat som skall uppdras till förbundsstyrelsen. Läs mer här