Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.
KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU.

Kemikalieinspektionen

  • har tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter,
  • ger stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn,
  • deltar i ett gemensamt EU-arbete med att bedöma, klassificera och märka hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen och beredningar,
  • begränsar risker med kemikalier, bland annat genom dialog med näringslivet och branschöverenskommelser,
  • registrerar kemiska produkter,
  • godkänner bekämpningsmedel,
  • deltar tillsammans med andra EU-länder i arbetet med att bedöma verksamma ämnen i bekämpningsmedel.

Kemikalieinspektionen ska godkänna alla bekämpningsmedel och föreskriver bl.a. att vissa bekämpningsmedel endast får användas nattetid, utanför binas flygtid. För alla preparat som finns på marknaden skall finnas s.k. säkerhetsdatablad. För de preparat som används inom biodlingen finns sådana att ladda ner under Medlemsservice.
Tidigare ansvarade KemI för produkter avsedda för bekämpning av varroakvalster och nosemakvalster hos bin. Dessa klassas numer som läkemedel. Läkemedelsverket är därmed ansvarig myndighet.

Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg.
Besöksadress: Esplanaden 3 A, Sundbyberg
Telefon: 08-519 41 100
E-post: kemi@kemi.se
Hemsida: www.kemi.se