Om du har bin i tätort

Biodling inom tätbebyggt område – tillåtet eller inte…

Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa.Det finns flera åtgärder som biodlaren kan göra för att minska olägenhet och risk för olägenhet för dem som bor i närheten. Det kan därför vara lämpligt att prata med sina grannar innan man sätter upp bisamhällen inom tätbebyggt område, bl.a. om skillnaden i beteende mellan bin och getingar.

Bigårdens placering

– är viktig för att minimera risken för att bina kommer i kontakt med grannar eller förbipasserande. Bisamhällena bör placeras så långt som möjligt från en trafikerad gata, väg eller granntomt. Om det är möjligt bör biodlaren vidtar preventiva åtgärder så att bina får upp flyghöjden. Med hjälp av ett 1,5-2 m högt plank, häck eller dylikt som står några meter framför bikupans fluster får bina en brantare uppstigning och inflygning kan ske ovanför huvudhöjd och risken för kollision mellan bina och grannar, gångtrafikanter, cyklister etc minskar.

Det är också bra att bisamhällena placeras så att barn inte frestas att komma in i bigården. Placeringen av bigården bör därför om möjligt göras insynsskyddad.

Kraftigt stötvis förekommande skakningar, vibrationer och ”buller” i bigårdens kan oroa bina och utlösa aggressivitet. Även detta är anledning till att placera bisamhällena så långt som möjligt från en trafikerad väg.

Flustret bör placeras så att det förhärskande flygstråket går så mycket som möjligt över den egna fastigheten eller ut mot en obebodd yta som inte är väg.

Bigårdens utrustning

Bland bigårdens utrustning bör en väl fungerande vattningsanordning finnas. Denna gör att bina hämtar vatten hemma hos biodlaren och inte t.ex. i grannens fågelbad eller badpool.

En vattningsanordning är dessutom bra ur smittspridningssynpunkt, bina får här rent vatten som inte är kontaminerat av varken bekämpningsmedel eller binas exkrementer. Vattenanordningen placeras utanför den förhärskade flygriktningen.

Avslutningsvis kan man säga att biodling ibland kan upplevas som påfrestande av grannar. I rättsliga prövningar har besluten ofta varit till biodlarens favör. Olika myndigheterna har många gånger, vid tvister, framhävt den oerhörda nytta som bina uträttar.

Det finns fler rättsliga prövningar, bla en dom som avgjordes i Regeringsrätten, som visar att bin inte är en sanitär olägenhet, trots att det i detta fall var en person som var överkänslig mot bistick. Denna prövningen skedde utifrån hälsoskyddslagen (1982:1080)

Sedan finns det ett annat rättsfall som handlades av nämnden för myndighetsutövning inom en kommun.  Nämnden beslutade i ett första skede att aktuella kupor skulle flyttas. Biodlarna överklagade beslutet, där länsstyrelsen blev nästa instans, som i sin tur ansåg att det tidigare beslutet av nämnden skulle kvarstå. Detta utslag överklagades till Mark- och miljödomstolen, som upphävde underinstansernas tidigare beslut och gav nämnden för myndighetsutövning i uppdrag att besluta om vilka åtgärder som kunde vara lämpliga att vidta, dvs här tog ärendet en annan vändning. I nämndens förslag till lämpliga skyddsåtgärder nämns följande:

  • någon form vattenanordning på den egna fastigheten
  • någon form av anordning för att tvinga bina till en brantare uppstigning

De lagrum som nämnden här hänvisade till var 26 kap 9,21 och 26 §§ i miljöbalken, samt med hänvisning till 2 kap miljöbalken.

De allra flesta fall där en biodlare och en av hens grannar har olika uppfattning, avseende biodling i tätort, löses oftast genom att biodlaren vidtar de försiktighetsåtgärder som kan göras för att minimera det obehag som grannar kan känna.

Hur många bikupor skall accepteras på en normalstor villatomt? Denna fråga måste bedömas från fall till fall. Men upp till 5-7 bisamhällen bör kunna accepteras, om biodlaren har fromma bin, sköter bina, har skärmar som gör att bina gör en brant ut- och inflygning och har vattningsanordning enligt ovan.

För ytterligare information

Sveriges Biodlares Riksförbund
Borgmästaregatan 26
596 34 Skänninge

Tel: 0142-48 20 00

E-mail: info@biodlarna.se