Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor och sorterar under Jordbruksdepartementet. Verket ska i konsumenternas intresse aktivt arbeta för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket skall också kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Livsmedelsverket är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Vår Föda är Livsmedelsverkets kunskapstidning. Den ger bakgrund och vetenskapliga fakta i den ständigt aktuella debatten om matsäkerhet och kostvanor. Tidningen rapporterar också om nya regler och lagstiftning på livsmedelsområdet, såväl i Sverige som i EU och den redovisar resultaten från projekt Livsmedelsverket driver för att konsumenterna ska få säkra livsmedel.

Livsmedelsverket

 • Utarbetar regler inom livsmedelsområdet.
 • Utövar kontroll enligt livsmedelslagen samt leder och samordnar livsmedelskontrollen.
 • Arbetar för att kontrollen ska vara effektiv och likvärdig i hela landet.
 • Arbetar för att företag som exporterar livsmedel uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kräver.
 • Gör undersökningar om livsmedel och matvanor.
 • Utför analyser, utvecklar metoder samt bedömer risker inom livsmedelsområdet.
 • Informerar konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om regler, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet.
 • Samordnar frågor som rör mat till spädbarn inklusive amning.
 • Främjar konsumenteranas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val av hälsosam och säker mat.
 • Medverkar i arbetet för att genomföra politiken för regional tillväxt.
 • Har ett särskilt ansvar för miljömålsarbetet inom livsmedelssektorn.
 • Är ett nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde.
 • Biodlingen berörs av Livsmedelsverkets verksamhet på flera olika sätt, bl.a. Livsmedelsverkets föreskrifter om honung. Livsmedelsverket ger också ut råd om hur livsmedel skall märkas, om aromer i honung, spädbarnsbotulism, ursprungsmärkning, m.m. Uppgifter kan hämtas direkt från Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket, Box 622, 75126 Uppsala.
Besöksadress: Hamnesplanaden 5, Uppsala
Telefon: 018-17 55 00.

Fax: 018-10 58 48

E-post: livsmedelsverket@slv.se

Hemsida: www.slv.se