Myndigheter

Biodlingen påverkas av en rad lagar, förordningar och föreskrifter. Det samlade begreppet för dessa olika sorters regler är författningar.

  • En lag är beslutad av riksdagen. Den har ofta karaktären av ”ramlag”, som innehåller få detaljer och måste fyllas ut med utförligare regler.
  • En förordning har beslutats av regeringen och innehåller mer detaljerade regler.
  • Förordningen säger vad myndigheter får utfärda ytterligare föreskrifter

Även inom EU finns författningar som berör biodlingen. EG-reglerna finns i förordningar, direktiv eller beslut.

  • EU:s förordningarna gäller direkt i Sverige utan att vi skriver om dem till svenska regler. Förordningar beslutas av rådet i EU eller av kommissionen. Rådsförordningarna är liksom de svenska lagarna av ramkaraktär, medan kommissionens förordningar innehåller mer detaljerade bestämmelser.
  • EU-direktiv är anvisningar, uppmaningar, till medlemsstaterna att se till att deras lagstiftning stämmer överens med det som står i direktivet. I Sveriges fall blir resultatet oftast föreskrifter beslutade av olika myndigheter. När myndigheten har utarbetat svenska föreskrifter gäller EU:s direktiv.

Tillämpningen och tolkning av olika författningar och EU-förordningar görs av olika myndigheter. De myndigheter som främst handhar frågor som berör biodlingen är: Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skatteverket, Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket