Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Verkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten har också sektorsansvar för läkemedels miljöeffekter. Läkemedelsverket har två verksamhetsgrenar: Läkemedel samt Medicinteknik och kosmetika.

Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom EU och arbetar tillsammans med övriga EU-myndigheter för att driva och utveckla den europeiska produktkontrollen.

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och verksamhet är i huvudsak avgiftsfinansierad. Hos Läkemedelsverket arbetar ungefär 500 personer, främst farmaceuter och läkare.

Tidigare ansvarade Kemikalieinspektionen för produkter avsedda för bekämpning av varroakvalster och nosemakvalster hos bin. Dessa klassas numer som läkemedel och därmed är Läkemedelsverket ansvarig myndighet.
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress:
Telefon växel: 018 – 17 46 00

Fax: 018 – 54 85 66

E-post: registrator@mpa.se

Hemsida: www.lakemedelsverket.se