Behandling med myrsyra

Myrsyraångor dödar kvalster både på de vuxna bina och till viss del i de täckta yngelcellerna. Behandling med myrsyra kan därför utföras med god effekt även under perioden med yngel i samhället.

Behandlingen kan göras antingen som en korttidsbehandling (1-5 dygn, beroende på metod) eller som en långtidsbehandling (10-20 dygn). En korttidsbehandling används för att snabbt och tidigt reducera kvalstermängden och utförs vanligtvis direkt efter slutskattningen, d.v.s. under eller efter den första fodringsomgången. En långtidsbehandling genomförs vanligtvis senare, när fodringen är avslutad och innan det blir för kallt.

Om angreppsgraden är hög tidigt på säsongen kan korttidsbehandling även genomföras på våren. Man måste dock vara medveten om att det finns risk för att drottningen kan gå förlorad, vilket kan vara förödande för ett samhälle när det sker i början av säsongen. Behandling med myrsyra på våren är således något som enbart bör göras om det är absolut nödvändigt.

 

Korttidsbehandling

Sommarhonungen skall skattas före behandlingen och helst bör det inte skördas honung från myrsyrabehandlade samhällen senare under säsongen. Undersökningar har visat att myrsyrahalterna i honung ökar om samhällena behandlas med myrsyra före ett drag, men resultaten visar också att halterna ligger inom ramarna för vad man kan påträffa naturligt i sensommar- eller ljunghonung. Bisamhällen kan således behandlas med myrsyra före ett sent drag om kvalstersituationen gör det absolut nödvändigt. Man måste emellertid vara medveten om möjligheten för förhöjda halter av myrsyra i honungen.

Behandling med myrsyra skall inte ske vid temperaturer över 25 °C eller vid fuktig väderlek. En wettexduk eller annat sugande material placeras antingen i ett varroainlägg på bottnen av kupan eller direkt på ramlisterna. Myrsyran sprids på duken med en doseringsspruta. Det är bra att förse sprutan med en plastslang, så att det blir enkelt att fylla den direkt från flaskan med myrsyra. Koncentration och mängd skall anpassas till temperaturen och kupstorleken (antal ramar).Se figuren nedan. Även om det vid behandling finns fler än 20 ramar i kupan får den totala dosen inte överstiga den dos som enligt anvisningen ska användas för 20 ramar.

Om bina rusar ut ur kupan direkt efter att myrsyran tillförts, avbryts behandlingen och dosen reduceras eller behandlingen skjuts upp till en svalare tidpunkt på dygnet. Har duken placerats direkt på ramlisterna, så är det bäst att ta bort den inom ett par dagar, annars kan bina bita sönder eller kitta fast den.

Några dagar efter påbörjad behandling uppskattas antalet kvalster som trillat ned under behandlingen. Ju fler kvalster som ligger på varroainlägget desto tidigare måste nästa bekämpningsåtgärd ske. Om det är fler än 1000 kvalster bör korttidsbehandlingen upprepas inom två veckor.

Tillblandning av brukslösningar

Det är viktigt att komma ihåg att vid all tillblandning av syra så skall syran alltid hällas i vattnet och inte tvärtom.

1 liter 85 % myrsyra blandat med 4 dl vatten ger 1,4 liter 60 % myrsyra

1 liter 60 % myrsyra erhålls genom att hälla 7 dl 85 % myrsyra i 3 dl vatten

Tillblandad myrsyra har obegränsad hållbarhet.

 

Säkerhetsåtgärder

Vid hantering av organiska syror skall man alltid använda handskar av syrafast material samt skyddsglasögon. Se dessutom till att ha vatten till hands så att du omedelbart kan spola bort eventuella syrastänk på huden. Kommer trots försiktighet syra i ögonen, skölj ögonen rikligt med vatten i 15 minuter varefter läkare bör uppsökas. Vid omhällning från stor behållare eller när det finns ökad risk för spill bör man även skydda sig med ett förkläde av syrafast plast.

Sörj för god luftväxling – arbete med fri myrsyra sker lämpligast utomhus. Vid hantering av stora mängder myrsyra och när det finns risk för inandning kan andningsskydd med filter E (gul) eller B (grå) behövas.

Syrorna, såväl i koncentrerad form som i brukslösning, skall förvaras inlåsta och oåtkomliga för barn och obehöriga. Följ för övrigt den information som tillhandahålls av återförsäljaren av syrorna.

Preben Kristiansen

Ladda ner: Behandling med myrsyra före sent drag

Ladda ner: Säkerhetsdatablad för myrsyra

Vid all hantering av organiska syror skall skyddsglasögon och handskar av syrafast material användas.