Behandling med oxalsyra

Behandling med oxalsyra när bisamhällena är infodrade och yngelfria innebär en övervintring med mycket få kvalster och en låg kvalstermängd vid början av nästa säsong. Oxalsyra upplöst i en sockerlösning som droppas direkt på bina i kakgatorna är en effektiv, enkel och billig metod.

Var kan man köpa oxalsyra
Oxalsyra i koncentrerad form finns som vattenfri oxalsyra (C2H204) och oxalsyra-2-hydrat (C2H204*2H2O). Till framställning av brukslösningen skall bara den sistnämnda användas, den kallas också oxalsyra dihydrat, och är ett vitt kristallint pulver. Nitor oxalsyra är rätt oxalsyra.
Några biredskapshandlare saluför förpackningar med oxalsyra för tillagning av mindre mängder brukslösning.

Var kan man köpa den övriga utrustningen
I stort sett all utrustning för varroabekämpning kan köpas i biredskapsaffärerna. Om det inte går att köpa en doseringsspruta (50-60 ml) hos biredskapshandlaren så kan den köpas på t.ex. ett apotek. Även lämplig skyddsutrustning för hantering av oxalsyra kan köpas hos biredskaphandlaren, annars finns det att köpa i järn- eller färghandeln.

Tillblandning av brukslösning
Brukslösningen på den så kallade 3,2 % oxalsyra erhålls genom att blanda oxalsyrakristaller (dihydrat), socker och vatten i följande viktförhållande: 7,5:100:100. Blandar man 75 g oxalsyrakristaller med ett kg socker och en liter vatten erhålls 1,66 liter färdig brukslösning, vilket räcker till behandling av drygt 50 samhällen. Se till att såväl sockret som oxalsyran är ordentligt löst i vattnet. Det går naturligtvis att blanda till en mindre mängd lösning. Men då det är viktigt att få rätt koncentration på lösningen är det bäst, för att undvika mätfel, att blanda till en större portion. Den färdiga brukslösningen har kort hållbarhetstid och bör användas snarast efter tillblandning. Eventuellt oförbrukad lösning kan slås ut i diskhon och spolas ned med vatten.

Säkerhetsåtgärder
Man ska handskas försiktigt med oxalsyra i koncentrerad form. Det kristallina pulvret kan verka harmlöst, men det är klassificerat som hälsoskadligt och är märkt: ”Farligt vid hudkontakt och förtäring”. Man ska undvika kontakt med huden och ögonen, d.v.s. vara försiktig med damm! Använd alltid handskar och skyddsglasögon vid hantering av såväl oxalsyra i koncentrerad form som brukslösningen. Vid hantering av oxalsyrakristallerna, d.v.s. vid tillblandning av brukslösning, bör även ett andningsskydd användas (partikelfilter 2).

När är rätt tid för behandling
Eftersom oxalsyra enbart dödar kvalster som sitter på vuxna bin blir effektiviteten mycket lägre om det finns täckt yngel när behandlingen görs, det gäller även vid en liten yngelmängd. För att uppnå bra effekt av behandlingen skall den därför först genomföras efter det att allt ynglet har krupit. Ifall man inte vill vänta tills det sista ynglet har krupit, kan man innan behandlingen plocka bort de ramar där det finns lite täckt yngel kvar.

 

Hur görs behandlingen
Temperaturen vid behandling får inte vara under -5° C och oxalsyralösningen bör vara ljummen (c:a 30-40°C) när den appliceras. Tak och täckbrädor/-skiva lyfts av kupan och bistyrkan, d.v.s. antal hela ramar som bina täcker, uppskattas så gott det går. Dosen anpassas till bistyrkan och med en doseringsspruta droppas oxalsyralösningen på bina i kakgatorna. Fördela dosen på de kakgator där bina sitter, lösningen ska inte droppas i de tomma kakgatorna. Se dessutom till att så lite av lösningen som möjligt hamnar på ramlisterna. Behandling skall enbart genomföras EN gång. Kom ihåg att använda skyddshandskar och skyddsglasögon vid behandlingen.

Hur stor dos ska det ges
Lämplig dosering beror på bistyrkan (dvs. antal bin) och inte på antal ramar i kupan. Riktvärdet är 5,0 ml till en Dadantram helt täckt med bin på båda sidor. I praktiken kan man utgå från följande mängder i förhållande till samhällets storlek: litet samhälle: 20-25 ml, normalt samhälle: 25-30 ml, kraftigt samhälle: 30-35 ml. Med litet menas ett samhälle som kanske borde förenas inför vintern eller en avläggare på 4-5 ramar, med kraftig menas ett samhälle som har svårt att rymmas i en 10 ramars låda lågnormal. Ju noggrannare uppskattningen av bistyrka och dosering görs desto större behandlingssäkerhet uppnår man.

Varför bara behandla en gång
Undersökningar har visat att bisamhällen som behandlats flera gånger på hösten utvecklas sämre under kommande säsong. Den risken är väldig liten om behandling genomförs enbart en gång. Om behandlingen genomföras enligt anvisningarna är effektiviteten som regel också så hög, att det inte finns någon anledning till att upprepa den.

Behandling på två lådor
För att uppnå lika hög effekt vid behandling av samhällen på två lådor måste man trixa lite. Antingen sära på lådorna och fördela lösningen i vardera låda, lämpligast är då att droppa i nedersta lådan först och sedan i den övre. Eller att ovanifrån tillföra lösningen i båda lådorna. För att underlätta behandlingen på det här sättet kan samhällena invintras med en ram mindre i översta lådan. När behandling ska genomföras kan man sära på ramarna så att en del av lösningen kan droppas på bina som sitter i kakgatorna i nedersta lådan (fungerar väl när doseringssprutan är försedd med en plastslang). Sedan droppas den resterande mängd lösning på de bin som sitter i översta lådan.

Oavsett om man gör på det ena eller andra sättet skall den totala mängd lösning som ett samhälle behandlas med inte fördubblas fast det står på två lådor. Ett starkt samhälle ska fortfarande behandlas med enbart 30-35 ml, och lösningen fördelas i de två lådorna i förhållande till bimängden i respektive låda.

Måste bina kunna flyga ut efter behandlingen
Det är sannolikt inte någon nackdel om det finns möjlighet för bina att flyga efter behandlingen. Men det finns inga undersökningar som visar att de måste göra det.

Skadar oxalsyra bisamhällena
Naturligtvis påverkas ett bisamhälle av behandlingen, men den påverkan är inte på något vis jämförbar med de skador som uppkommer i samhällen med mycket kvalster.

Preben Kristiansen

 

Vid all hantering av organiska syror skall skyddsglasögon och handskar av syrafast material användas.

 

 

Ladda ner: Säkerhetsdatablad Oxalsyra