Godkänd biodlare

För att bli godkänd biodlare måste man genomgå bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för bitillsynsmannautbildningen. Dessutom måste man ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling. Kurser för godkänd biodlare anordnas vanligtvis av distrikten inom Biodlarna på uppdrag av Jordbruksverket. Efter genomgången kurs kan biodlaren hos Jordbruksverket ansöka om att bli godkänd biodlare. En bitillsynsman är inte automatisk godkänd biodlare utan även han/hon måste skicka ansökan till jordbruksverket.

Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt villkorat av:

  1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (gäller inte kraven på varroafrihet).
  2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av amerikansk yngelröta (se 37 §).
  3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar alltid föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: ”Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14 dagar.”
  4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges till flyttning mellan biodlarens ut och hembigårdar (som måste vara anmälda till länsstyrelsen).

Enligt det brev som den godkända biodlaren mottar från Jordbruksverket gäller även följande: Godkänd biodlare skall meddela flyttningen till bitillsynsmannen i distriktet dit flyttningen sker. Det åligger godkänd biodlare att hålla sig informerad om de bestämmelser som berör bekämpning av smittsamma bisjukdomar.