Godkänd biodlare

En biodlare kan utses till godkänd biodlare av Statens jordbruksverk enligt 7 § i ”Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om bekämpning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin (SJVFS 2002:46).

För att bli godkänd biodlare måste man genomgå bisjukdomskurs motsvarande vad som gäller för bitillsynsmannautbildningen. Dessutom måste man ha 3 års dokumenterad erfarenhet av biodling. Kurser för godkänd biodlare anordnas vanligtvis av distrikten inom Biodlarna på uppdrag av Jordbruksverket. Efter genomgången kurs kan biodlaren hos Jordbruksverket ansöka om att bli godkänd biodlare. En bitillsynsman är inte automatisk godkänd biodlare utan även han/hon måste skicka ansökan till jordbruksverket.

Just nu arbetar man med nya föreskrifter för bisjukdomar. Det kommer troligen att bli en del förändringar från det som gäller för att få kallas godkänd biodlare. Därför finns just nu inga inplanerade kurs och det kommer inte att genomföras några förra de nya föreskrifterna träder i kraft.

Bitillsynsman får enligt 7 § lämna en godkänd biodlare tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Innan sådant flyttningstillstånd ges måste bitillsynsmannen besiktiga samhällena med anledning av amerikansk yngelröta och genomföra nedfallsundersökning för varroa (gäller inom zon 2 och 3).

Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt villkorat av:

  1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (inom zon 1 gäller inte kraven på varroafrihet).
  2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av amerikansk yngelröta (se 37 §).
  3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 alltid föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: ”Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14 dagar.”
  4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.

Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges till flyttning mellan biodlarens ut och hembigårdar (som måste vara anmälda till länsstyrelsen). En godkänd biodlare får således inte själv genomföra besiktning i samband med försäljning av begagnade bikupor och -redskap, bisamhällen eller drottningar och inte heller i samband med flyttning av drottningar till parningsstation/plats, med mindre denna är biodlarens egen utbigård.

Enligt det brev som den godkända biodlaren mottar från Jordbruksverket gäller även följande: Godkänd biodlare skall meddela flyttningen till bitillsynsmannen i distriktet dit flyttningen sker. Det åligger godkänd biodlare att hålla sig informerad om de bestämmelser som berör bekämpning av smittsamma bisjukdomar.